Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING, εμπλουτισμένο κατά τις πλέον σύγχρονες διεθνείς Τεχνικές Ασφάλισης Επιδημιών και Πανδημιών, προς όφελος της τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, Διοικητικών Στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών μας. Σημειώνεται το επίκαιρο ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Προγράμματος εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της στην ανθρώπινη υγεία και στις διαστάσεις της ζωής μας.

Περιγραφή και Θεματολογία

Είναι πλέον μια δεκαετία, κατά την οποία η οικονομία της Χώρας μας βρέθηκε, κατ΄αρχάς, σε συνθήκες κρίσης και, πλέον αντιμετωπίζει τις παρενέργειες της ύφεσης. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν υποχώρησε αισθητά, οι δείκτες ανεργίας και υποαπασχόλησης αυξήθηκαν και παραμένουν σε ανησυχητικά υψηλό επίπεδο, ενώ οι χρηματοδοτικές δυνατότητες του κρατικού προϋπολογισμού έχουν αναπόφευκτα μειωθεί. Το «αποτύπωμα» όλων αυτών των δυσκολιών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι, επομένως, δυσμενές και επηρεάζει τη ζωή όλων μας, εντεινόμενο μάλιστα από τις ανυπολόγιστες επιπτώσεις της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης.

Το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Υγείας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί στην έγκριτη Πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Health Insurance and Medical Underwriting και απαντά κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο στα προαναφερόμενα ερωτήματα, ενώ μας ενημερώνει χρηστικά και ουσιαστικά, επί θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, εν σχέσει με την Υγεία, την Ασφάλιση, τις Μελλοντικές Εξελίξεις και τις Προοπτικές Ανάπτυξής τους.
Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

α. Περιβάλλον και Συστήματα Υγείας και Περίθαλψης

 • Η Ελληνική πραγματικότητα
 • Η ενδιαφέρουσα Διεθνής πραγματικότητα

β. Αναλυτική αναφορά στην Αγορά Υγείας

 • Βασικά στοιχεία και μεγέθη αγοράς
 • Συνολική δαπάνη
 • Βασικές συνιστώσες των συστημάτων υγείας
 • Συστήματα χρηματοδότησης υγείας
 • Αύξηση κόστους θεραπείας και νέες τάσεις
 • Δημόσια συστήματα Υγείας
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας
 • Παραδείγματα διαφορετικών συστημάτων υγείας

γ. Ειδικότερη αναφορά στις Ασφαλίσεις Υγείας

 • Μεθοδολογία αξιολόγησης ατομικών  ασφαλιστικών κινδύνων
 • Η έννοια και η τιμολόγηση των επιβαρημένων (substandard) κινδύνων

δ.  Υγειονομικές κρίσεις, Επιδημίες και Πανδημίες

 • Ιστορική αναδρομή
 • Τεχνική ανάλυση Υγειονομικών Κρίσεων, Επιδημιών και Πανδημιών
 • Δείκτες αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων Επιδημιών και Πανδημιών
 • Μοντέλα υπολογισμού πιθανοτήτων επέλευσης
 • Ασφαλιστική και αντασφαλιστική τεχνική

ε. Ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας και τεχνικές Underwriting

 • Αρχές και Μεθοδολογία Ιατρικού Underwriting
 • Underwriting ειδικών πληθυσμών (τρίτη ηλικία κ.ά.)
 • Βασική θεωρία ανατομικών συστημάτων
 • Τεχνικές διαμόρφωσης κανόνων επιλογής και προασφαλιστικών ιατρικών test
 • Θεωρία και τεχνικές αξιολόγησης αποτελεσμάτων ιατρικών test
 • Βασική θεωρία και τεχνικές διαχείρισης ειδικών παθήσεων (παχυσαρκία, υπέρταση, καρδιοαγγειακές παθήσεις, ογκολογία κ.ά.)
 • Case Studies

στ. Νομοθεσία περί των Ασφαλίσεων Υγείας και φορολογικά κίνητρα

 • Νομοθεσία προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Φορολογικά κίνητρα Ασφαλίσεων Υγείας υπέρ νομικών προσώπων και ιδιωτών

ζ. Βασική αρχιτεκτονική σύγχρονων συστημάτων αποζημιώσεων Υγείας

 • Διεθνή συστήματα κωδικοποίησης και η αλληλεπίδρασή τους
 • Συμβάσεις µε παρόχους Υγείας
 • η. Διαχείριση προϋπολογισµού Υγείας
  • Διασφάλιση ποιότητας
  • Διαχείριση αποζημιώσεων υγείας, βέλτιστες λειτουργίες και πρακτικές
  • Case Studies αποζημιώσεων Υγείας

θ. Εξελίξεις και προοπτικές Underwriting Υγείας

ι. Χαρακτηριστικά και βασική αρχιτεκτονική των Expert Underwriting Systems and Digital Underwriting

 • Σχεδιασμός υλοποίησης
 • Analytics & KPIs Underwriting

ια. Αναλογιστική αντιμετώπιση των Ασφαλίσεων Υγείας

 • Κύριες μεθοδολογίες και χαρακτηριστικά τους
 • Μοντέλα Ασφαλιστικής Τεχνικής
 • Πρακτικές Εφαρμογές Αναλογιστικών Μελετών Υγείας

ιβ. Οφέλη εκ των Ασφαλίσεων Υγείας

 • Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη
 • Οφέλη υπέρ του ασφαλιστικού κοινού
 • Ευρύτερα εθνικά οφέλη

Μαθησιακό μοντέλο
Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Υγείας, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Υγείας και αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων υγείας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης και ολοκληρωμένης διοίκησής τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ιδίως των Κλάδων Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία  ασφαλίσεων υγείας ή να εξειδικευθούν περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές.
 • Στελέχη Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις συνιστώσες αξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων και στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις τους.
 • Στελέχη των Τομέων Operations (Εκδόσεων, Αποζημιώσεων…) Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, που επιθυμούν να αποκτήσουν ακόμη πιο ισχυρή και λειτουργική τεχνογνωσία επί των θεμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Αξιολόγησης Κινδύνων Υγείας.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing και Product Development, καθώς και Αναλογιστικών Τμημάτων, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις ασφαλίσεις υγείας
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων υγείας και των εφαρμογών τους και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος.
 • Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance.
 • Ενδιαφερομένους να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική εξελιξιμότητά τους σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος της ασφαλιστικής αγοράς.

 

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος
Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ενδελεχής παρουσίαση του συνόλου των πλευρών των  Ασφαλίσεων Υγείας στο εκπαιδευτικό κοινό και η ανάλυση ειδικότερων διαστάσεων υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, η συστηματική αξιολόγηση ασφαλιστικών κινδύνων υγείας, η συγκρότηση ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας υγείας, το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ασφαλίσεις υγείας, το φορολογικό περίγραμμα που τις κινητροδοτεί και τα οφέλη που εγγυώνται υπέρ του ασφαλιστικού κοινού και της κοινωνίας μας συνολικότερα. Το Πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητες εποπτικής αντίληψης των ασφαλίσεων υγείας και της συστηματικής δομής τους, καθώς και δυνατότητες εξειδικευμένης αντίληψής τους, τόσο στο πλαίσιο της αναλογιστικής προσέγγισής τους, όσο και στο πλαίσιο της χρηστικής μεθοδολογίας ανάπτυξης των πωλήσεών τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING
Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Προσκεκλημένοι Guest Speakers

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν:
Ως προσκεκλημένος Guest Speaker, ο Ιατρός κος Κωνσταντίνος Χαλκιάς, ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικού Ιατρείου των Ιατρείων ΕΝ ΥΓΕΙΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων της Γενικής Κλινικής ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Ο κος Γιάννης Βασαλάκης, Διευθυντής Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας του Ομίλου INTERAMERICAN. Ο κος Βασαλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία επί θεμάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, ενώ είναι ο δημιουργός του αυτοματοποιημένου παραμετρικού συστήματος αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, γνωστού ως Genius Underwriting. Εξειδικευμένος εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, έχει εκπονήσει αξιοπρόσεκτες μελέτες και έχει συγγράψει πρωτότυπα εγχειρίδια αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων, ειδικού ενδιαφέροντος ασφαλίσεων ζωής και υγείας.

Ο κος Παναγιώτης Σκαβάρας, Business Development Director της MedNet Greece. Ο κος Σκαβάρας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA in Finance του Βρετανικού Πανεπιστημίου HULL, καθώς και πτυχίου Β.Α. in Business Administration του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος DEREE. Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ως Διευθυντής Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας και Διευθυντής Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας. Είναι τακτικός Εκπαιδευτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, εξειδικευμένος επί θεμάτων Ασφαλίσεων Ζωής, Ασφαλίσεων Υγείας, Αξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων Ζωής και Υγείας και Αποζημιωτικής Πολιτικής Ζωής και Υγείας.

Η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της ασφαλιστικής αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα. Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος η κα Λόντου θα αναπτύξει την ενότητα περί του Νομοθετικού Πλαισίου των Ασφαλίσεων Υγείας.

κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών. Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ο κος Χαβρουζάς θα αναπτύξει την ενότητα περί του Φορολογικού Πλαισίου των Ασφαλίσεων Υγείας, καθώς και των οικονομικών κινήτρων αγοράς τους.

Κόστος Συμμετοχής
Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €330
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €150

Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

 

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020.

 

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση Συμμετοχής