Η επί έτος και πλέον εξελισσόμενη πανδημία COVID – 19 έχει ήδη προκαλέσει ανυπολόγιστο κόστος, πρωτίστως αδόκητες απώλειες ανθρώπινης ζωής, αλλά και ζοφερές επιπτώσεις στην ευρυθμία της παγκόσμιας κοινωνίας και οικονομίας. Εν μέσω της πανδημίας αυτής, αναδεικνύονται και πάλι οι αξίες των ισχυρών δομών υγείας, της συστηματικής προστασίας της ανθρώπινης υγείας και των προβλέψεων ολιστικής ασφάλισής της. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κλάδος Ασφαλίσεων Υγείας, τόσο στη Χώρα μας όσο και διεθνώς, αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημαντικότητα, στρατηγική θέση και υψηλό κοινωνικό ρόλο, ενώ η εμβέλειά του και οι εργασίες του αναμένεται να πολλαπλασιαστούν στο εγγύς μέλλον, προς όφελος του κοινωνικού μας συνόλου και της συστηματικής προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING, εμπλουτισμένο κατά τις πλέον σύγχρονες διεθνείς Τεχνικές Ασφάλισης Επιδημιών και Πανδημιών, προς όφελος της τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν. Σημειώνεται το επίκαιρο ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Προγράμματος εν μέσω της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεων της στην ανθρώπινη υγεία και στις διαστάσεις της ζωής μας.

Επομένως, συνιστούμε θερμά την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος από τους συναδέλφους της αγοράς μας, των οποίων τα εργασιακά καθήκοντα συνδέονται με το περιεχόμενό του και τις παραστάσεις που αυτό προσθέτει, κατά την άσκηση των καθηκόντων μας.

Περιγραφή και Θεματολογία

Η παγκόσμια υγειονομική κρίση, η οποία εξακολουθεί να εξελίσσεται επικίνδυνα επί έτος και πλέον, ενίοτε να σταθεροποιείται και να υποχωρεί, άλλοτε να αναζωπυρώνεται ξανά και να εντείνεται, πιέζει ασφυκτικά τα Εθνικά Συστήματα Υγείας, ακόμη και των πλέον προηγμένων χωρών της υφηλίου, ενώ θέτει σε σοβαρότατους κινδύνους την ευστάθεία τους, τις αντοχές τους, αλλά και κατ΄επέκταση την ισορροπία της διεθνούς κοινωνίας και τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας.

Υπό το φως αυτής της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεων που προκαλεί, πάμπολλα έχουν ήδη αλλάξει σε όλους σχεδόν τους τομείς της ζωής μας, της καθημερινότητάς μας, των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών μας. Μεταξύ αυτών, πολλά αλλάζουν στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμασθε τη ζωή μας, επομένως και την υγεία μας. Κρίσιμα ερωτήματα αναφύονται, με αδιαμφισβήτητο επίκεντρο του ενδιαφέροντός τους την αξία της ζωής και της υγείας μας, καθώς και την ενδεδειγμένη πρόβλεψη προστασίας τους:

 • Τι καταδεικνύει η παγκόσμια υγειονομική κρίση και πώς επηρεάζει περαιτέρω τη ζωή, την υγεία και την προοπτική μας;
 • Πώς ο COVID-19 έχει αλλάξει τις βασικές παραδοχές μας;
 • Γιατί αυτή η φορά έχει αποδειχθεί πραγματικά διαφορετική;
 • Πώς αξιολογείται σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και ποιος είναι ο βαθμός αξιοπιστίας και ποιότητας των υπηρεσιών του;
 • Ποιες είναι οι νέες συνθήκες που χαρακτηρίζουν τις λειτουργίες του;
 • Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε θέματα που αφορούν στην υγεία μας, εν μέσω αυτών των συνθηκών;
 • Ποιος είναι ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης και των ασφαλίσεων υγείας στο νεοδιαμορφωνόμενο puzzle;
 • Ποιες είναι οι προοπτικές που διαφαίνονται;
 • Πώς έχει επηρεαστεί η ασφαλιστική τεχνική και ποιες είναι οι διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται επί του θέματος;
 • Πώς ορίζονται πλέον οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι υγείας και πώς τους διαχειριζόμαστε;
 • Ποιο μπορεί να είναι το άριστο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ασφαλίσεων υγείας;
 • Πώς μετασχηματίζονται οι δομές ασφαλίσεων υγείας της σύγχρονης ασφαλιστικής επιχείρησης, εν μέσω των προκλήσεων που έχουν ήδη προβάλει;
Το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Υγείας του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί στην έγκριτη Πιστοποίηση EIAS Certified Specialist in Health Insurance and Medical Underwriting και απαντά κατά τρόπο τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο στα προαναφερόμενα ερωτήματα, ενώ μας ενημερώνει χρηστικά και ουσιαστικά, επί θεμάτων που μας ενδιαφέρουν, εν σχέσει με την υγεία, την ασφάλιση, τις μελλοντικές εξελίξεις και τις προοπτικές ανάπτυξής τους.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχει ως εξής:

α. Περιβάλλον και Συστήματα Υγείας και Περίθαλψης

 • Η Ελληνική πραγματικότητα
 • Η ενδιαφέρουσα Διεθνής πραγματικότητα

β. Αναλυτική αναφορά στην Αγορά Υγείας

 • Βασικά στοιχεία και μεγέθη αγοράς
 • Συνολική δαπάνη
 • Βασικές συνιστώσες των συστημάτων υγείας
 • Συστήματα χρηματοδότησης υγείας
 • Αύξηση κόστους θεραπείας και νέες τάσεις
 • Δημόσια συστήματα Υγείας
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας
 • Παραδείγματα διαφορετικών συστημάτων υγείας

γ. Ειδικότερη αναφορά στις Ασφαλίσεις Υγείας

 • Μεθοδολογία αξιολόγησης ατομικών ασφαλιστικών κινδύνων
 • Η έννοια και η τιμολόγηση των επιβαρημένων (substandard) κινδύνων

δ. Υγειονομικές κρίσεις, Επιδημίες και Πανδημίες

 • Ιστορική αναδρομή
 • Τεχνική ανάλυση Υγειονομικών Κρίσεων, Επιδημιών και Πανδημιών
 • Δείκτες αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων Επιδημιών και Πανδημιών
 • Μοντέλα υπολογισμού πιθανοτήτων επέλευσης
 • Ασφαλιστική και αντασφαλιστική τεχνική

ε. Ασφαλιστικά προγράμματα Υγείας και τεχνικές Underwriting

 • Αρχές και Μεθοδολογία Ιατρικού Underwriting
 • Underwriting ειδικών πληθυσμών (τρίτη ηλικία κ.ά.)
 • Βασική θεωρία ανατομικών συστημάτων
 • Τεχνικές διαμόρφωσης κανόνων επιλογής και προασφαλιστικών ιατρικών test
 • Θεωρία και τεχνικές αξιολόγησης αποτελεσμάτων ιατρικών test
 • Βασική θεωρία και τεχνικές διαχείρισης ειδικών παθήσεων (παχυσαρκία, υπέρταση, καρδιοαγγειακές παθήσεις, ογκολογία κ.ά.)
 • Case Studies

στ. Νομοθεσία περί των Ασφαλίσεων Υγείας και φορολογικά κίνητρα

 • Νομοθεσία προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
 • Φορολογικά κίνητρα Ασφαλίσεων Υγείας υπέρ νομικών προσώπων και ιδιωτών

ζ. Βασική αρχιτεκτονική σύγχρονων συστημάτων αποζημιώσεων Υγείας

 • Διεθνή συστήματα κωδικοποίησης και η αλληλεπίδρασή τους
 • Συμβάσεις µε παρόχους Υγείας

η. Διαχείριση προϋπολογισµού Υγείας

 • Διασφάλιση ποιότητας
 • Διαχείριση αποζημιώσεων υγείας, βέλτιστες λειτουργίες και πρακτικές
 • Case Studies αποζημιώσεων Υγείας

θ. Εξελίξεις και προοπτικές Underwriting Υγείας

ι. Χαρακτηριστικά και βασική αρχιτεκτονική των Expert Underwriting Systems and Digital Underwriting

 • Σχεδιασμός υλοποίησης
 • Analytics & KPIs Underwriting

ια. Αναλογιστική αντιμετώπιση των Ασφαλίσεων Υγείας

 • Κύριες μεθοδολογίες και χαρακτηριστικά τους
 • Μοντέλα Ασφαλιστικής Τεχνικής
 • Πρακτικές Εφαρμογές Αναλογιστικών Μελετών Υγείας

ιβ. Οφέλη εκ των Ασφαλίσεων Υγείας

 • Κοινωνικά και Οικονομικά οφέλη
 • Οφέλη υπέρ του ασφαλιστικού κοινού
 • Ευρύτερα εθνικά οφέλη

Μαθησιακό μοντέλο
Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Υγείας, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Υγείας και αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων υγείας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων ανάπτυξης και ολοκληρωμένης διοίκησής τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, ιδίως των Κλάδων Ζωής, Υγείας και Ομαδικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν υψηλή τεχνογνωσία ασφαλίσεων υγείας ή να εξειδικευθούν περαιτέρω στις ασφαλίσεις αυτές.
 • Στελέχη Underwriting και Αποζημιώσεων Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις συνιστώσες αξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων και στις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις τους.
 • Στελέχη άλλων επιμέρους τομέων Operations των Κλάδων Ζωής και Υγείας, που επιθυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους ή να εξειδικευθούν περαιτέρω, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development και Εξυπηρέτησης Πελατών, καθώς και Αναλογιστικών Διευθύνσεων, Νομικών Υπηρεσιών και Risk Management, που επιθυμούν να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις ασφαλίσεις υγείας.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των ασφαλίσεων υγείας και των εφαρμογών τους και, δι΄ αυτών, σε νέες αγορές δυνητικών πελατών υψηλού ενδιαφέροντος.
 • Στελέχη και Υπαλλήλους Τραπεζών που διαχειρίζονται θέματα ασφαλιστικών προϊόντων και bancassurance.
 • Ενδιαφερομένους να βελτιώσουν περαιτέρω την επαγγελματική εξελιξιμότητά τους σε τομείς υψηλού ενδιαφέροντος της ασφαλιστικής αγοράς.

 

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι η ενδελεχής παρουσίαση του συνόλου των πλευρών των ασφαλίσεων υγείας στο εκπαιδευτικό κοινό και η ανάλυση ειδικότερων διαστάσεων υψηλού ενδιαφέροντος όπως, επί παραδείγματι, η συστηματική αξιολόγηση ασφαλιστικών κινδύνων υγείας, η διαμόρφωση πλαισίου αποζημιωτικής πολιτικής, η συγκρότηση ολοκληρωμένων συστημάτων προστασίας υγείας, το νομικό πλαίσιο που διέπει τις ασφαλίσεις υγείας, το φορολογικό περίγραμμα που τις κινητροδοτεί και τα οφέλη που εγγυώνται υπέρ του ασφαλιστικού κοινού και της κοινωνίας μας συνολικότερα. Το Πρόγραμμα προσφέρει δυνατότητες εποπτικής αντίληψης των ασφαλίσεων υγείας και της συστηματικής δομής τους, καθώς και δυνατότητες εξειδικευμένης αντίληψής τους, τόσο στο πλαίσιο της αναλογιστικής προσέγγισής τους, όσο και στο πλαίσιο της χρηστικής μεθοδολογίας ανάπτυξης των πωλήσεών τους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING
Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in HEALTH INSURANCE AND MEDICAL UNDERWRITING, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της Ασφαλιστικής Αγοράς μας.

 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Προσκεκλημένοι Guest Speakers

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν:
Ως προσκεκλημένος Guest Speaker, ο Ιατρός κος Κωνσταντίνος Χαλκιάς, ειδικός Παθολόγος, Διευθυντής Παθολογικού Ιατρείου των Ιατρείων ΕΝ ΥΓΕΙΑ, Πρόεδρος της Επιτροπής Λοιμώξεων της Γενικής Κλινικής ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC και Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής της ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Ο κος Γιάννης Βασαλάκης, Διευθυντής Underwriting Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας του Ομίλου INTERAMERICAN. Ο κος Βασαλάκης διαθέτει πολυετή εμπειρία επί θεμάτων αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, ενώ είναι ο δημιουργός του αυτοματοποιημένου παραμετρικού συστήματος αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων ζωής και υγείας, γνωστού ως Genius Underwriting. Εξειδικευμένος εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών και του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου, έχει εκπονήσει αξιοπρόσεκτες μελέτες και έχει συγγράψει πρωτότυπα εγχειρίδια αξιολόγησης ασφαλιστικών κινδύνων, ειδικού ενδιαφέροντος ασφαλίσεων ζωής και υγείας.

Ο κος Παναγιώτης Σκαβάρας, Business Development Director της MedNet Greece. Ο κος Σκαβάρας είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MBA in Finance του Βρετανικού Πανεπιστημίου HULL, καθώς και πτυχίου Β.Α. in Business Administration του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος DEREE. Έχει διατελέσει, επί σειρά ετών, ανώτερο Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλων πολυεθνικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, ως Διευθυντής Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας και Διευθυντής Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας. Είναι τακτικός Εκπαιδευτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, εξειδικευμένος επί θεμάτων Ασφαλίσεων Ζωής, Ασφαλίσεων Υγείας, Αξιολόγησης Ασφαλιστικών Κινδύνων Ζωής και Υγείας και Αποζημιωτικής Πολιτικής Ζωής και Υγείας.

Η κα Κωνσταντίνα Λόντου, Δικηγόρος, Νομική Σύμβουλος, με εξαιρετική εμπειρία και τεχνογνωσία επί θεμάτων Ασφαλιστικού Δικαίου, Ασφαλιστικών Θεσμών και Οργάνωσης της ασφαλιστικής αγοράς, ως διατελέσασα επί σειρά ετών Γενική Διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και εκπροσωπήσασα την Ελλάδα ως Εθνική Εμπειρογνώμων και Επόπτρια Ασφαλίσεων σε διεθνή και κοινοτικά όργανα και φόρα. Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος η κα Λόντου θα αναπτύξει την ενότητα περί του Νομοθετικού Πλαισίου των Ασφαλίσεων Υγείας.

O κος Γιάννης Χαβρουζάς, εμπειρότατο Οικονομικό Στέλεχος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, διαθέτων πολυετή διευθυντική εμπειρία στους Τομείς Φορολογικής Διοίκησης, Λογιστηρίων, Οικονομικού Προγραμματισμού και Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, με υψηλή εξειδίκευση, συμβουλευτική και ελεγκτική εμπειρία επί φορολογικών θεμάτων, επιχειρήσεων και ιδιωτών, ιδίως ασφαλιστικών. Στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ο κος Χαβρουζάς θα αναπτύξει την ενότητα περί του Φορολογικού Πλαισίου των Ασφαλίσεων Υγείας, καθώς και των οικονομικών κινήτρων αγοράς τους.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €330
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €150

Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής