Σεμινάρια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

Τρίτη και Πέμπτη, 10 και 12 Μαΐου 2022, 16:00 – 19:20.

Η παρατεταμένη υγειονομική κρίση, οι αβεβαιότητες στη διεθνή αγορά ενέργειας, η ακρίβεια και οι […]