Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου έως και την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20.

Η ευρύτατη ευαισθησία έναντι του περιβάλλοντος και των κινδύνων που το απειλούν, ευρίσκεται πολύ υψηλά στην agenda όλων και αποτελεί πλέον επίκεντρο του ενδιαφέροντος της νομοθεσίας, της κοινωνίας μας, της οικονομίας και της πολιτικής, ενώ συνιστά κύριο μέλημα των επιχειρήσεων, πρωτίστως εκείνων που η δραστηριότητά τους μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική ζημία, στο έδαφος και το υπέδαφος, στα θαλάσσια ύδατα και στην ατμόσφαιρα.

Η επίδειξη αυτής της ευαισθησίας, απαιτείται πλέον να εμφανίζεται εμπράκτως, καθώς το νέο σχετικό νομοθετικό πλαίσιο της Χώρας μας καθιστά υποχρεωτική την ασφάλιση μιας πολυάριθμης σειράς επιχειρήσεων και οργανισμών έναντι κινδύνων που η λειτουργία τους μπορεί να προκαλέσει στο περιβάλλον, ενώ ομοίως υποχρεωτική καθίσταται και η ασφάλιση της ευθύνης τους έναντι των κινδύνων αυτών!

Σε αυτήν την έννοια, αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ο ρόλος των ασφαλίσεων περιβαλλοντικών κινδύνων, καθώς και των ασφαλίσεων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης, πρωτίστως των επιχειρήσεων, αλλά και των ιδιωτών. Κατά την ίδια έννοια, αντιλαμβανόμαστε ότι η ασφαλιστική αγορά μας στο σύνολό της, ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, ευρίσκεται μπροστά σε σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης των εργασιών της σε αυτόν τον σύνθετο, αλλά και πολύ αποδοτικό τομέα επιχειρησιακού ενδιαφέροντος.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, EIAS Certified Specialist in Environmental Risk and Liability Insurance, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω ενίσχυση της εξειδικευμένης αυτής τεχνογνωσίας, προς όφελος της ισχυρής ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών μας σε έναν σημαντικό τομέα ευρύτατου επιχειρησιακού ενδιαφέροντος και προοπτικής. Οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι, διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων της αγοράς μας και Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές μπορούν να παρακολουθήσουν το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε περιβάλλον webinar και, εάν τα υγειονομικά πρωτόκολλα επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης.

 

Περιγραφή και Θεματολογία

H Αστική Περιβαλλοντική Ευθύνη αποτελεί ανερχόμενο τομέα άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στη Χώρα μας όσο και στην Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα διεθνώς. Αυτό, ιδιαιτέρως μετά την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ «σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας», στο πλαίσιο του ΠΔ 148/29.9.2009. Στη χώρα μας, ήδη από το έτος 2006, έχουν ενταχθεί σε καθεστώς υποχρεωτικών χρηματοοικονομικών εγγυήσεων (όπως, επί παραδείγματι, η ασφάλιση), οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που διαχειρίζονται επικίνδυνα απόβλητα, ενώ, ανεξαρτήτως του καθεστώτος υποχρεωτικότητας, όλες οι επιχειρηματικές δραστηριότητες καθίστανται υπεύθυνες για την πρόληψη και την περιβαλλοντική αποκατάσταση, σε περίπτωση ζημίας, βάσει της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

Μάλιστα, λαμβανομένου υπ’ όψη του τεράστιου ύψους των δαπανών αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών, οι ασφαλίσεις περιβαλλοντικών κινδύνων και αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης, καθίστανται εμφανώς αναγκαίες.

Τόσο η πολυπλοκότητα του αντικειμένου της εν δυνάμει περιβαλλοντικής ζημίας στο έδαφος, στα ύδατα και στη βιοποικιλότητα, όσο και οι εξελίξεις στην περιβαλλοντική, αδειοδοτική και ασφαλιστική νομοθεσία, συσχετίζονται άμεσα με τη λειτουργία της περιβαλλοντικής ασφάλισης και καθιστούν το εν λόγω πεδίο ασφαλιστικής δραστηριότητας εξαιρετικά απαιτητικό ως προς την επιβεβλημένη τεχνογνωσία και εξειδίκευση, από κάθε εμπλεκόμενο, ανεξαρτήτως θέσης ευθύνης στην ασφαλιστική «αλυσίδα» και ιεραρχία.

Το Ολοκληρωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) εκπαιδευτικών ωρών, οδηγεί τους αποφοίτους του στην έγκριτη και ευρείας αναγνωρισιμότητας πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in Environmental Risk and Liability Insurance, ενώ προσφέρει ολοκληρωμένη, συστηματική, εξειδικευμένη και απολύτως χρηστική τεχνογνωσία στο εκπαιδευτικό του κοινό. Επιπροσθέτως, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμβάλλει στην πλήρη κατανόηση του συνολικού φάσματος ανάπτυξης εργασιών ασφαλίσεων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης, καθώς και στις δυνατότητες επιχειρησιακής αξιοποίησής τους.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Προγράμματος έχουν ως εξής:

α. Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο απόδοσης της περιβαλλοντικής ευθύνης για την πρόληψη και αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημίας

 • Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ
 • Προβλέψεις και πεδία εφαρμογής

β. Η περιβαλλοντική ευθύνη στην ελληνική έννομη τάξη και η ευθύνη του ασφαλιστή

 • Το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ 148/09
 • Προβλέψεις και πεδία εφαρμογής

γ. Οι έννοιες της υποκειμενικής και της αντικειμενικής περιβαλλοντικής ευθύνης

δ. Αντίκτυπος στις επιχειρήσεις και στην ασφαλιστική αγορά

 • Αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις
 • Ειδικές υποχρεώσεις ασφάλισης

ε. Η τυπολογία των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων και ο ρόλος των ασφαλίσεων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης ως «μοχλού» επιμερισμού του λειτουργικού κινδύνου της επιχείρησης

στ. Υφιστάμενη νομοθεσία και υποχρεωτικότητα της ασφάλισης

 • Ν. 1650/86, άρθρο 29
 • Ν. 2496/97, άρθρο 23
 • Ν. 4042/12
 • Π.Δ. 148/09
 • Ν. 4685/20

ζ. Υποχρεωτικό πλαίσιο υπαγωγής επιχειρήσεων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε χρηματοοικονομικές εγγυήσεις

 • Η έννοια και το εύρος των χρηματοοικονομικών εγγυήσεων
 • Η ασφάλιση ως χρηματοοικονομική εγγύηση έναντι των περιβαλλοντικών κινδύνων

η. Εντεταλμένες αρχές εποπτείας και όργανα ελέγχου

θ. Διαδικασία καταλογισμού της περιβαλλοντικής ευθύνης

ι. Είδη συμβολαίων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης

 • Δομή, καλύψεις και παροχές
 • Αξιολόγηση και Ανάληψη Κινδύνου
 • Αποζημιωτική πολιτική
 • Πρωτόκολλα διαδικασιών
 • Οφέλη εκ της ασφάλισης

ια. Περιβαλλοντική αδειοδότηση επιχειρήσεων

 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ιβ. Διαχειριστικοί κίνδυνοι που επιτείνουν την περιβαλλοντική επισφάλεια

ιγ. Τύποι και συνήθη αίτια περιβαλλοντικής ζημίας

ιδ. Οι έννοιες των μέτρων πρόληψης και της πρωτογενούς, συμπληρωματικής και αντισταθμιστικής αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας

 • Μελέτη περιπτώσεων, case studies

ιε. Οι ασφαλίσεις περιβαλλοντικών κινδύνων:

 • Η εικόνα και τοποθέτηση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής και αντασφαλιστικής αγοράς για την περιβαλλοντική ευθύνη
 • Εσωτερική οργάνωση και διαχείριση κινδύνων αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης στον ασφαλιστικό οργανισμό και στη διαμεσολάβηση
 • Αξιολόγηση και ανάληψη του περιβαλλοντικού κινδύνου. Κριτήρια ασφαλισιμότητας
 • Προ-ασφαλιστική επιθεώρηση. Βασικές προϋποθέσεις ανάληψης κινδύνου
 • Ασφαλιστικές καλύψεις, επεκτάσεις και εξαιρέσεις κάλυψης στην ευρωπαϊκή και ελληνική ασφαλιστική και αντασφαλιστική αγορά
 • Ενεργοποίηση κάλυψης, διαχείριση αναγγελιών και απαιτήσεων
 • Μελέτη περιπτώσεων περιβαλλοντικών ζημιών
 • Πελατειακό δυναμικό επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την περιβαλλοντική ευθύνη

ιστ. Ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών περιβαλλοντικών κινδύνων και αστικής περιβαλλοντικής ευθύνης

 • Ασφαλιστικά κίνητρα
 • Οικονομικά και Φορολογικά κίνητρα
 • Κίνητρα εκ της υποχρεωτικότητας των Ασφαλίσεων
 • Οφέλη εκ των Ασφαλίσεων
 • Επιχειρηματολογία και Τεκμηρίωση υπέρ των Ασφαλίσεων

ιζ. SWOT Analysis της ελληνικής αγοράς ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Τα προαναφερόμενα θεματικά αντικείμενα αναπτύσσονται λεπτομερώς και κατά τρόπον εύληπτο, διαδραστικό και εφαρμοσμένο, από τους εμπειρότατους, επιστημονικά καταρτισμένους και λίαν εξειδικευμένους Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Μαθησιακό μοντέλο

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των παραμέτρων των Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν το θεσμικό πλαίσιο, τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο του εν λόγω τομέως ενδιαφέροντος.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α. Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που εργάζονται σε τομείς Γενικών Ασφαλίσεων και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης.

β. Ειδικότερα, Στελέχη των Τομέων Ασφαλίσεων Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης, που επιθυμούν να εξειδικευθούν στους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους και στην Αστική Περιβαλλοντική Ευθύνη, προς όφελος της ανάπτυξης εργασιών των επιχειρήσεών τους στους εν λόγω ανερχόμενους τομείς μείζονος ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

γ. Ευρύτερα, Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να αποκτήσουν ολοκληρωμένη και λειτουργική τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών σταδιοδρομίας και εξέλιξής τους.

δ. Πραγματογνώμονες, P & C Underwriters και Διακανονιστές Ζημιών, που απασχολούνται στους τομείς Ανάληψης Κινδύνων και ασκούν καθήκοντα εκτίμησης και τιμολόγησής τους, καθώς και στους Κλάδους Ζημιών, όπου διαχειρίζονται θέματα μείωσης της ζημίας και επανείσπραξής της (Claims Managers, Adjusters και Handlers).

ε. Στελέχη Operations, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Μεγάλων Πελατών, Νομικών Υπηρεσιών, Αναλογιστικών Τομέων και Risk Management, που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν Ασφαλιστικά Προϊόντα και, επομένως, τις Ασφαλίσεις Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης.

στ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που σχεδιάζουν την είσοδό τους στην αγορά των Aσφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας.

ζ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα χρηματοδότησης επενδύσεων σε επιχειρήσεις που η δραστηριότητά τους άπτεται περιβαλλοντικών κινδύνων.

η. Μηχανικούς και Επιστήμονες Περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο των υπηρεσιών περιβαλλοντικής συμβουλευτικής, όπως, ενδεικτικά, αδειοδότηση επιχειρήσεων, περιβαλλοντική επιθεώρηση και άσκηση πραγματογνωμοσύνης.

θ. Νομικούς Συμβούλους, Οικονομικούς Διευθυντές και Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης επιχειρήσεων που η λειτουργία τους άπτεται περιβαλλοντικών κινδύνων.

 

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται ιδιαιτέρως στα προαναφερόμενα Στελέχη και Επαγγελματίες ως πολύ ισχυροποιητικός παράγοντας των προοπτικών εξέλιξής τους, ενώ ειδικότερα προτείνεται πολύ σε Στελέχη των Κλάδων Γενικών Ασφαλίσεων, Περιουσίας και Αστικής Ευθύνης, ως σημαντικός παράγοντας περαιτέρω εξειδίκευσης και επαύξησης της ανταγωνιστικότητάς εργασίας τους, κατά την άσκηση των εργασιακών καθηκόντων τους στο σύγχρονο περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων της τους.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι οι εξής:

 • Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, συμπεριλαμβανομένου, εντός αυτού, του σύγχρονου και εξαιρετικά απαιτητικού θεσμικού πλαισίου, ευρωπαϊκού και ελληνικού.
 • Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα στο σύνολό τους.
 • Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις ασφαλίσεις Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης.
 • Να αναλύσει και να εξηγήσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών από την τεχνική αξιολόγησης του κινδύνου και την τεχνική σύναψης της ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, έως και την εξαγγελία της ζημίας, του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής.
 • Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, κατ’ αντιστοιχία της σημαντικότητάς τους στην εύρυθμη, αποδοτική και νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων, μικροτέρου έως και πολύ μεγάλου μεγέθους.
 • Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) ασφαλίσεων Περιβαλλοντικών Κινδύνων και Αστικής Περιβαλλοντικής Ευθύνης, προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού.

 

EIAS CERTIFIED SPECIALIST in ENVIRONMENTAL RISK AND LIABILITY INSURANCE

Οι απόφοιτοι του Εκπαιδευτικού Προγράμματος θα λάβουν κατόπιν επιτυχούς ανταπόκρισής τους στις εξετάσεις εμπέδωσης του θεματικού αντικειμένου, την πιστοποίηση EIAS CERTIFIED SPECIALIST in ENVIRONMENTAL RISK AND LIABILITY INSURANCE, η οποία τυγχάνει ευρείας αναγνωρισιμότητας, κύρους και αποδοχής, μεταξύ των παραγόντων της ασφαλιστικής αγοράς μας.

 

Οφέλη εκ της παρακολούθησης του προγράμματος

Πέραν του προαναφερόμενου σημαντικού οφέλους της πιστοποίησης τους και της απορρέουσας περαιτέρω ενίσχυσης της επαγγελματικής καταξίωσης, η παρακολούθηση του ολοκληρωμένου αυτού Προγράμματος αποτελεί σημαντικό «εφαλτήριο» προόδου των αποφοίτων του στην ασφαλιστική αγορά μας και ισχυροποίησης της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας τους με τις πλέον σύγχρονες επιστημονικές και εφαρμοσμένες αρχές επί του θεματικού αυτού αντικειμένου των υψηλών απαιτήσεων, αλλά και μεγάλων ωφελειών.

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ αναλυτικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στη ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.

 

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διδάσκουν:

Ο κος Κωνσταντίνος Τσολακίδης, Διευθύνων Εταίρος της ΓΡΥΦΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. και Τεχνικός Σύμβουλος επί θεμάτων Περιβαλλοντικών Ασφαλίσεων και Ασφαλίσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Ομίλου INTERAMERICAN, Civil-Environmental Engineer των Πανεπιστημίων Michigan State University και University of Michigan Ann Arbor (B.S., M.S.), Chartered Environmental Surveyor RICS, με σημαντικές διαπιστεύσεις εξειδίκευσης στις ασφαλίσεις Α.Π.Ε., ελληνικές και διεθνείς. Έχει διατελέσει εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος στην Insurance Europe, είναι Μέλος της Ομάδας Εργασίας Περιβαλλοντικής Ευθύνης της Ένωσης, Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενώ υπήρξε Ερευνητής του King’s College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, καθώς και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τακτικός εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.

O κος Γιώργος Κωνσταντινόπουλος, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Μ.Sc.) στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση του European Association for Environmental Management Education (μεταπτυχιακό πρόγραμμα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και Erasmus University of Rotterdam). Έχει εργασθεί ως Νομικός Σύμβουλος στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Υπουργείο Εργασίας της Κύπρου, Υπεύθυνος για την εναρμόνιση της Χώρας με το Κοινοτικό Κεκτημένο σε θέματα αέριας ρύπανσης και διαχείρισης αποβλήτων. Διαθέτει πολυετή εμπειρία ως ειδικός Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε έργα ελέγχου Νομοθετικής Συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας. Έχει συμμετάσχει ως ειδικός Νομικός Σύμβουλος σε πλειάδα Εθνικών, Κοινοτικών και Διεθνών προγραμμάτων και έργων σε Ελλάδα, Κύπρο, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν. Ειδικός σε θέματα περιβαλλοντικής ευθύνης, έχει συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου Περιβάλλοντος και έχει εργασθεί για την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, καθώς και για Ασφαλιστικές Εταιρείες, προς τον σκοπό της νομικής επεξεργασίας και διαμόρφωσης ασφαλιστηρίων συμβολαίων κάλυψης περιβαλλοντικής ζημίας.

 

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €300
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €270 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 330
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €300 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 150

Εξέταστρα Πιστοποίησης: €20

Οι συνάδελφοι που αυτοχρηματοδοτούν τα δίδακτρά τους, μπορούν να τα αποπληρώσουν σε τέσσερις (4) μηνιαίες δόσεις.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) ΛΑΕΚ, ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

 

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Αίτηση Συμμετοχής