Σε Περιβάλλον Ασύγχρονης Ψηφιακής Εκπαίδευσης, e-learning

Σας βοηθούν να συμπληρώσετε εγκαίρως τις δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής σας που απαιτούνται κατά το έτος 2022

Ημερομηνία Έναρξης των Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης:

✓ Καθημερινά, από τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου και έως την Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου

Τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης θα παραμείνουν «ανοικτά» μέχρι το Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου

Έως τη λήξη του τρέχοντος έτους 2022, οι συνάδελφοι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές και τα διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων που έχουν υποχρεώσεις επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης, χρειάζεται να συμπληρώσουν δεκαπέντε (15) ώρες επανεκπαίδευσής τους, κατανεμημένες μεταξύ των Τομέων Α και Β, προκειμένου να ανταποκριθούν επιτυχώς στις υποχρεώσεις αυτές και να επαναπιστοποιηθούν.

Προς τον σκοπό διευκόλυνσης των εν λόγω συναδέλφων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και διοικητικών στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης, τα οποία είναι εγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος και πραγματοποιούνται σε περιβάλλον ασύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, e-learning:

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ A

  1. Ομαδικές Ασφαλίσεις

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

——————————————————————————————————————————————

  1. Σύγχρονα Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωής

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

——————————————————————————————————————————————

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β

  1. Αποτροπή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

——————————————————————————————————————————————

  1. Συναλλακτικές Σχέσεις και Κανόνες Επαγγελματικής Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς Ασφαλιστικών

Διαμεσολαβητών

Πιστοποιημένης διάρκειας οκτώ (8) ωρών επανεκπαίδευσης

——————————————————————————————————————————————

  1. Θεσμικές Υποχρεώσεις των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έναντι των Πελατών τους, Απορρέουσες

από τον Νόμο 4583/2018

Πιστοποιημένης διάρκειας πέντε (5) ωρών επανεκπαίδευσης

——————————————————————————————————————————————

  1. Η Οδηγία I.D.D. και το Νέο Πλαίσιο Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων

Πιστοποιημένης διάρκειας δέκα (10) ωρών επανεκπαίδευσης

——————————————————————————————————————————————

Μεταξύ των προαναφερόμενων Προγραμμάτων, μπορείτε να επιλέξετε αυτά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και το ενδιαφέρον σας και να συμπληρώσετε έτσι τις ώρες επανεκπαίδευσης που απαιτούνται, προς τον σκοπό της εμπρόθεσμης επαναπιστοποίησής σας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ

Τα προαναφερόμενα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών απευθύνονται σε:

α. Ασφαλιστικούς και Αντασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, ειδικότερα Ασφαλιστικούς Πράκτορες, Συντονιστές Ασφαλιστικών Πρακτόρων, Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων

β. Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης) που έχουν υποχρεώσεις επανεκπαίδευσής τους

γ. Διοικητικά Στελέχη Τραπεζών που ασκούν καθήκοντα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κύριος σκοπός των προαναφερόμενων Προγραμμάτων Επανεκπαίδευσης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, είναι η παροχή προς το εκπαιδευτικό τους κοινό άριστης και πλήρως αξιοποιήσιμης τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους, καθώς και η ουσιαστική διευκόλυνση του εκπαιδευτικού κοινού να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής του.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Οι συμμετέχοντες στα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησης Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών, θα έχουν στη διάθεσή τους πλήρες set ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών σημειώσεων, παρουσιάσεων power point, case studies, ασκήσεων κατανόησης και τεστ αυτοαξιολόγησης γνώσεων, που διευκολύνουν την επιτυχή ανταπόκρισή τους στο εξεταστικό σκέλος των Προγραμμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τα Προγράμματα Επανεκπαίδευσης της επιλογής τους, χρειάζεται να υποβάλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη Αίτηση Συμμετοχής. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα αποστέλλονται κωδικοί πρόσβασης και κατάλληλες οδηγίες ψηφιακής παρακολούθησης, αυθημερόν στις 17:00. Σημειώνεται και πάλι η καθημερινή πλέον δυνατότητα εγγραφής των ενδιαφερομένων στα ως άνω Προγράμματα Επανεκπαίδευσης και Επαναπιστοποίησής τους.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • € 30 ανά συμμετοχή ανά Πρόγραμμα

Αίτηση Συμμετοχής