Η επί έτος και πλέον εξελισσόμενη πανδημία επέσπευσε, κατά ρυθμούς ραγδαίους και ανατρεπτικούς, την πραγματική είσοδό μας στην ψηφιακή εποχή και τη λειτουργία μας στο πλαίσιο των απαιτήσεων και επιταγών της. Όλες και όλοι εργαζόμαστε, εκπαιδευόμαστε, επικοινωνούμε και συναλλασσόμαστε διαδικτυακά. Απίστευτοι όγκοι δεδομένων και πληροφοριών πάσης φύσεως διακινούνται online, ενώ, ως εκ της εξέλιξης αυτής, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν στον κυβερνοχώρο πολλαπλασιάζονται, μεγιστοποιούνται και εντείνονται. Οι εν λόγω ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι, γνωστοί ως Cyber Risks, κατά την αγγλική και διεθνή ορολογία αναφοράς, απειλούν τους καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συναλλασσόμενους στο διαδίκτυο, επιχειρήσεις, στελέχη, οργανισμούς και καταναλωτές, ενώ εγείρουν μείζονα θέματα ευθύνης και υποχρεώσεων, θεσμικά, νομικά, οργανωτικά και λειτουργικά. Επομένως, η ασφάλιση έναντι των κινδύνων αυτών και των ως άνω επιπτώσεών τους αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα και συνιστά, ίσως, τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο ασφαλιστικής δραστηριότητας, διεθνώς. Σε αυτό μάλιστα έχει συμβάλει αποφασιστικά η εξειδίκευση της νομοθεσίας επί του θέματος και η αυστηροποίησή της επ΄ αυτού, τόσο στη Χώρα μας όσο και παγκοσμίως, σε αναγνώριση της καλπάζουσας οξύτητας του ηλεκτρονικού εγκλήματος και των επιπτώσεών του, οικονομικών και ευρύτερα κοινωνικών.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών Κινδύνων, Cyber Risk Insurance, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν.

Περιγραφή και Θεματολογία

Στο σημερινό ευμετάβλητο περιβάλλον ο όγκος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν οι επιχειρήσεις έχει αυξηθεί εκθετικά τα τελευταία χρόνια. Η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων αποτελεί μεγάλη πρόκληση των επιχειρήσεων σήμερα, τις απασχολεί σοβαρά και επιτάσσει τη συγκρότηση κατάλληλων συστημάτων αποτελεσματικής διοίκησής τους. Η λήψη όλων των κατάλληλων μέτρων προστασίας για την ασφάλεια των δεδομένων αποτελεί θέμα εξαιρετικής σημασίας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πελάτες τους, καθώς η αρνητική δημοσιότητα γύρω από μια διαρροή δεδομένων λόγω παραβίασης των κανόνων ασφαλείας και η μη σωστή διαχείριση της κατάστασης μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς και να κλονίσει την εταιρική φήμη, σημαντικότατο παράγοντα αναγνωρισιμότητας, κύρους και προόδου των επιχειρήσεων.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών έχουν ως εξής:

 • CYBER INSURANCE, τι είναι, τι προσφέρει, διεθνείς τάσεις
 • Η ψηφιακή Εποχή και οι Διαστάσεις της
 • Διαδικτυακοί Κίνδυνοι & Απειλές
 • Η έννοια του Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
 • Διαχείριση Διαδικτυακών Κινδύνων & Απειλών
 • Η αξιοποίηση της Ασφάλισης Cyber Insurance στη Διαχείριση των Κινδύνων
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις, Όροι, Εξαιρέσεις
 • Σύγχρονες Τεχνικές Underwriting, Προτάσεις Ασφάλισης και Πρωτόκολλα Διαδικασιών
 • Cyber Claims
 • Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Ηλεκτρονικών και Διαδικτυακών Κινδύνων
 • Πολιτική Αποτροπής και Αντιμετώπισης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στο Χρηματοοικονομικό Περιβάλλον και ευρύτερα στο Περιβάλλον των Επιχειρήσεων.

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προβλέπει, μεταξύ άλλων, ανάλυση του θεσμικού περιβάλλοντος και της σχετικής νομοθεσίας, αναφορά των πυλώνων της ασφάλισης Cyber Insurance, case studies και βασικά περιπτωσιολογικά παραδείγματα, ανάπτυξη μεθόδων προστασίας από απειλές ηλεκτρονικού εγκλήματος και επαρκή διάδραση με τους συμμετέχοντες, προς τον σκοπό πλήρους κατανόησης του θεματικού αντικειμένου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ευθέως ή εμμέσως διαχειρίζονται στοιχεία πελατών, συνεργατών και παρόχων υπηρεσιών.

β. Στελέχη των Τομέων Εκδόσεων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων και Αποζημιώσεων, που διαχειρίζονται θέματα συνδεόμενα με ασφαλιστήρια συμβόλαια πελατών και προκύπτουσες αλλαγές, επαναφορές ή αναλογούσες αποζημιώσεις.

γ. Στελέχη των Τομέων Αστικής Ευθύνης που επιθυμούν να εμπλουτίσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί θεμάτων Cyber Risk Liability Insurance.

δ. Στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Εξυπηρέτησης Πελατών και Operations, που εποπτεύουν ή οι εργασίες τους συνδέονται με Δίκτυα Πωλήσεων, ανάπτυξη πελατολογίων και εξυπηρέτηση πελατών.

ε. Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων, Risk Management, Νομικών Υπηρεσιών και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, που επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στο θεματικό αντικείμενο του σεμιναρίου.

στ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αποκτήσουν ουσιαστικά εφόδια αξιοποίησης των ευκαιριών της αγοράς ασφαλίσεων ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων και, επίσης, επιθυμούν η άσκηση των εργασιών τους και η εξυπηρέτηση των πελατών τους να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και στο Κανονιστικό Πλαίσιο της Εποπτικής Αρχής της αγοράς μας.

ζ. Στελέχη Τραπεζών που ευλόγως έχουν εργασιακό ενδιαφέρον σχετικό με το θέμα του Σεμιναρίου.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Επαρκής ενημέρωση και βελτιωτική επιμόρφωση του εκπαιδευτικού κοινού περί των κινδύνων και απειλών στον κυβερνοχώρο
 • Η άρτια και τεκμηριωμένη παρουσίαση όσων τέτοιων κινδύνων απειλούν τις επιχειρήσεις, τη λειτουργία και τη φήμη τους
 • Ανάπτυξη προστατευτικών συστημάτων αποτροπής, αντιμετώπισης και αποτελεσματικής διαχείρισης των παρενεργειών επέλευσης τέτοιων κινδύνων
 • Αποδοτική αξιοποίηση του συνόλου των διαστάσεων Cyber Insurance & Risk Management
 • Διατύπωση προτάσεων πολιτικής πρόληψης, αποτροπής και αντιμετώπισης ηλεκτρονικού εγκλήματος

Επίσης, σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρουσιάσει μία συνολική λύση αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων παραβίασης δεδομένων, επιτρέποντας τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στις επιχειρήσεις τους, να διαχειριστούν την αυξανόμενη ευθύνη τους λόγω της διαχείρισης μεγάλων ποσοτήτων προσωπικών δεδομένων των πελατών τους και να μετριάσουν τον κίνδυνο να θιγεί η εταιρική τους φήμη από πιθανή παραβίαση της ασφάλειας των δεδομένων αυτών.

 

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Κώστας Βούλγαρης, Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της Εταιρείας AIG Hellas. Ο κος Βούλγαρης έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση μιας εκτεταμένης σειράς προϊοντικών «γραμμών», όπως αυτών της Επαγγελματικής Ευθύνης, της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, της Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικών Κινδύνων και της Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Ευθύνης. Είναι Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κος Βούλγαρης είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί των θεματικών ενοτήτων Cyber Risk και Ευθύνης του Εκπαιδευτικού Προγράμματός του.

 

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών):€100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙAS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής