Περιγραφή και Θεματολογία
Ό,τι παράγεται και καταναλίσκεται, δεν είναι πάντοτε ανώδυνο και απαλλαγμένο κινδύνων! Αντιθέτως, μπορεί να επιφέρει οικονομική βλάβη και ζημίες, υλικές ή άυλες. Ενδεικτικά, φθορές, βλαπτικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, δυσφήμιση, μείωση επί των πωλήσεων και απορρέουσα απώλεια εσόδων.
Η βλαπτική αιτία και η αιτία της ζημιάς μπορεί να προέρχονται από αστοχίες στο κατασκευαστικό υλικό του προϊόντος, από αστοχίες στη διαδικασία παραγωγής του, από επέλευση κινδύνων κατά τον τρόπο ή τη διαδρομή μεταφοράς του, καθώς και από στοιχεία βλαπτικής μεταβολής των χαρακτηριστικών, των συστατικών ή της ποιότητάς του.
Συχνά, οι προκαλούμενες ζημιές και οι παρενέργειές τους είναι ανυπολόγιστες και δυσβάσταχτες, τόσο για τον κατασκευαστή του προϊόντος και τις επιχειρήσεις εμπορίας του, όσο και για όλους όσοι συμμετέχουν στην ευρύτερη παραγωγική «αλυσίδα» και τις αλυσίδες διανομής, εμπορίας και κατανάλωσής του. Από τον παραγωγό της πρώτης ύλης, τον κατασκευαστή, τον συσκευαστή, τον μεταφορέα, τον διανομέα και τον πωλητή, έως και τον τελικό καταναλωτή.
Τους εν λόγω κινδύνους και τις προκαλούμενες επιπτώσεις τους καλύπτει αποτελεσματικά η Ασφάλιση Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, που αποτελεί εξαιρετικά ανερχόμενο και στρατηγικά κρίσιμο τομέα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, διεθνώς και στη Χώρα μας.
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντοςδιάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών παρουσιάζει, αναπτύσσει και αναλύει τους κινδύνους που προέχει να ασφαλιστούν, τη διαδικασία ασφάλισής τους, τις αξιοποιούμενες μεθόδους underwriting και αντασφάλισης, τον «κύκλο» ζημιών, αποζημιώσεων και διαχείρισης τους, καθώς και τις δυνατότητες πωλήσεων και ανάπτυξης εργασιών του εν λόγω τομέως ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ αναλύεται, το νομικό καθεστώς που διέπει την ευθύνη και τους κινδύνους ανάκλησης προϊόντος.

Ειδικότερα, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, έχει ως εξής:

α. Εύρος Αγοράς, Μεγέθη και Ευκαιρίες

β. Νομικό καθεστώς ευθύνης και κινδύνων παραγωγής, διανομής και εμπορίας προϊόντων

 • Η έννοια του ελαττωματικού προϊόντος και οι επιπτώσεις παραγωγής, διανομής και εμπορίας του
 • Ορισμός υπευθυνότητας ελαττωματικού προϊόντος

γ. Ασφαλίσεις Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος

 • Ασφαλιζόμενοι Κίνδυνοι
 • Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι
 • Αντικείμενα Ασφάλισης
 • Χαρακτηριστικά παραδείγματα ασφαλίσεων

δ. Δομή ασφαλιστηρίου συμβολαίου

 • Όροι
 • Εξαιρέσεις
 • Διαπραγματευόμενα Ασφαλιστικά Αντικείμενα

ε. Αξιολόγηση Κινδύνων και Underwriting

 • Προϋποθέσεις
 • Προασφαλιστικός Έλεγχος
 • Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια

στ. Τρόποι ασφαλιστικών καλύψεων

 • Ασφάλιση
 • Αντασφάλιση
 • Προαιρετική ασφάλιση

ζ. Πρωτόκολλα Διαδικασιών

 • Αναγγελία
 • Πραγματογνωμοσύνη
 • Αποζημίωση

η. Συστηματική Επιχειρηματολογία υπέρ των ωφελειών των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος

θ. Στρατηγική Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών και Τεχνικές Πωλήσεων

ι. Διαχείριση και Διατήρηση Χαρτοφυλακίου Ασφαλιστικών Εργασιών

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο επί των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος και να εμβαθύνουν στο εν λόγω θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Διοικητικά Στελέχη Γενικών Ασφαλίσεων, με εξειδίκευση σε θέματα Αστικής Ευθύνης, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη Underwriting, Αποζημιώσεων και, ευρύτερα, Operations, που επιζητούν την περαιτέρω εξειδίκευσή τους, προς όφελος των προοπτικών επαγγελματικής εξέλιξής τους.
 • Πραγματογνώμονες, Στελέχη Εταιρειών Ανάληψης Πραγματογνωμοσύνης και Στελέχη Νομικών Υπηρεσιών που επιθυμούν να εξειδικευθούν περαιτέρω στο εν λόγω πεδίο ενδιαφέροντος.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Product Development και Εκπαίδευσης, που τα καθήκοντά τους ενισχύονται από την απόκτηση της εξειδικευμένης αυτής τεχνογνωσίας.
 • Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να αναπτύξουν τις εργασίες τους στις αγορές ενδιαφέροντος του Εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
 • Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.
 • Στελέχη βιομηχανιών και Επιχειρήσεων που εύλογα έχουν ενδιαφέρον στο θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να τεκμηριώσει τη σημαντικότητα των Ασφαλίσεων Ευθύνης και Κινδύνων Ανάκλησης Προϊόντος, ως ισχυρού «μοχλού» περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της αγοράς μας.
 • Να αναλύσει το Νομικό Καθεστώς που τις διέπει, ώστε να διαφανούν οι αυξημένες ανάγκες τέτοιων «μορφών» ασφάλισης.
 • Να αναπτύξει τους ασφαλιζόμενους κινδύνους και την πλήρη δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, ώστε να καταστεί εύχρηστη η ασφάλιση ευθύνης και κινδύνων ανάκλησης προϊόντος.
 • Να παρουσιάσει τα πρωτόκολλα διαδικασιών (Underwriting, Εκδόσεις, Αποζημιώσεις, …), κατά τρόπο σαφή, κατανοητό και εφαρμόσιμο στη δομή της ασφαλιστικής επιχείρησης.
 • Να παρουσιάσει κατά τρόπο εμπεριστατωμένο και πειστικό, τις ευκαιρίες πωλήσεων αυτών των ασφαλίσεων.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές ασφαλιστικού περιεχομένου στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re,  Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris. Ο κος Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

 

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση συμμετοχής