Περιγραφή και Θεματολογία

Ο χρόνος μας και ο τρόπος διαχείρισής του, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, καθοριστικούς της απόδοσης της εργασίας μας, της αποτελεσματικότητάς της και επομένως, της προόδου και της επαγγελματικής μας εξέλιξης. Στην πραγματικότητα, συνιστούν πολύτιμο «κεφάλαιο» όλων μας, στην προσπάθειά μας να ανταποκριθούμε επιτυχώς, εμπρόθεσμα και πλήρως στα εργασιακά μας καθήκοντα, ενώ συνιστούν, επίσης, κύριο «εργαλείο» αποφυγής του εργασιακού άγχους και των παρενεργειών του, που διαπιστώνουμε ότι πολλαπλασιάζονται καθημερινά, καθώς οι αλλαγές είναι δραστικές, οι εξελίξεις ραγδαίες και τα μοντέλα εργασίας ταχύτατα μεταβαλλόμενα. Ταυτοχρόνως, η ενδεδειγμένη διαχείριση του χρόνου μας και ο σωστός τρόπος αξιοποίησής του, επιδρούν θετικά στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή, αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική, καθώς διαμορφώνουν τις κατάλληλες ισορροπίες μεταξύ των εργασιακών μας υποχρεώσεων, αφενός,  και των προσωπικών, οικογενειακών και ευρύτερων κοινωνικών, αφετέρου.
Όμως, εν μέσω των πολυσχιδών πιέσεων που υφιστάμεθα, τόσο ως εργαζόμενοι, όσο και ως ευρύτερες οντότητες, ως κοινωνικοί άνθρωποι, οι προαναφερόμενες ενδεδειγμένες ισορροπίες δεν επιτυγχάνονται εύκολα, ούτε, πολύ περισσότερο, αυτόματα.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο TIME MANAGEMENTδιάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, αναπτύσσει τα πλέον σύγχρονα μοντέλα και τους πλέον αποδοτικούς τρόπους αξιοποίησης του χρόνου μας, ώστε να συμβάλει αποτελεσματικά στην περαιτέρω απόδοση της εργασίας μας, στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητάς μας, στην επακόλουθη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας και προόδου μας, αλλά και στην διαμόρφωση συνθηκών άριστης ισορροπίας μεταξύ της εργασιακής μας ζωής και της ευρύτερης κοινωνικής, προσωπικής ή οικογενειακής.

Οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:
α. Η αξία, τα χαρακτηριστικά και η σχετικότητα του χρόνου μας
β. Η διαχείριση του χρόνου μας κατά τομείς δραστηριότητας
γ. Οι «μύθοι»  του  Time management
δ. Οι «κλέφτες» του χρόνου μας και συνήθη λάθη στην αντιμετώπισή του
ε. Διάγνωση προσωπικών λόγων απώλειας ή σπατάλης του χρόνου μας
στ. Προσωπική οργάνωση και κριτήρια χρονικού προγραμματισμού
ζ. Διάκριση μεταξύ αποτελεσματικότητας και ικανότητας
η. Γιατί ισχύει ο νόμος του Pareto;
θ. Δραστηριότητες «κλειδιά» στην αποδοτική αξιοποίηση του χρόνου
ι. Προτεραιότητες και ιεράρχηση έργων
ια. Το επείγον και το σημαντικό, διαφορές και προσεγγίσεις
ιβ. Προγραμματισμός και Στοχοθεσία
ιγ. Κριτήρια διαμόρφωσης, ιεράρχησης και προτεραιοποίησης στόχων, η έννοια του “smart”
ιδ. Η αξιοποίηση του χρόνου, είναι  μόνο θέμα γνώσεων και  ικανοτήτων ή  μήπως  και  συμπεριφορών και συνηθειών;
ιε. Συνήθεις «παγίδες» στις επαγγελματικές μας συμπεριφορές
ιστ. Συνήθεις «παγίδες» στις επαγγελματικές μας συνήθειες
ιζ. The art of delegation, η τέχνη της ανάθεσης αρμοδιοτήτων
ιη. Πλεονεκτήματα και οφέλη από τον ενδεδειγμένο τρόπο διαχείρισης του χρόνου μας
ιθ. Ζητήματα ενεργειακού «κύκλου» και αυτοπειθαρχίας
κ. Σύγχρονες τεχνικές και μέθοδοι αποτελεσματικού προγραμματισμού του χρόνου μας

Σε ποιους απευθύνεται

Καθώς το άγχος και η αίσθηση περί ανεπάρκειας του χρόνου μας συναντώνται παντού και επηρεάζουν όλους, αυτό το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε όλους μας. Απευθύνεται σε Διοικητικά Στελέχη και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που υπόκεινται σε εργασιακές, οικονομικές, οικογενειακές και κοινωνικές πιέσεις, πιέσεις πελατών, συναδέλφων και συνεργατών ή προσωπικές πιέσεις, απορρέουσες από την αίσθηση του καθήκοντος και της υπευθυνότητας.  Απευθύνεται, εν τέλει, σε όλους όσοι επιθυμούν και επιδιώκουν να δημιουργούν κατάλληλες βάσεις ψυχικής ισορροπίας και θετικής ψυχολογίας, ως πυλώνες συγκρότησης ενός υγιούς τρόπου ζωής και μιας ενδεδειγμένης στάσης έναντι του προσωπικού, οικογενειακού, εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Οι κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι:

 • Η αναγνώριση των πρόδρομων παραγόντων εκδήλωσης άγχους και έλλειψης χρόνου
 • Η ανάπτυξη βιωματικών τρόπων αποτελεσματικής διαχείρισης του χρόνου μας και πρόληψης ή αποτροπής αγχωτικών καταστάσεων, τόσο στην εργασία μας, όσο και στην προσωπική μας ζωή
 • Η εξοικείωση του εκπαιδευτικού κοινού με επιστημονικές και βιωματικές μεθόδους αυτογνωσίας και ετερογνωσίας, ως ισχυρών βάσεων αυτοελέγχου, αποφόρτισης και δημιουργικής αξιοποίησης του χρόνου
 • Η «καλλιέργεια» υγειών αντιλήψεων και στάσεων ζωής ως «αντιδότων» κατά του άγχους και των χρονικών πιέσεων, αλλά και κατά της εκδήλωσης τους και των παρενεργειών τους.

Αναλυτικότερα, το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται στους συμμετέχοντες, ώστε:

 • Να κατανοήσουν το μήνυμα που υπάρχει πίσω από το συναίσθημα της πίεσης χρόνου και να μάθουν να το εκφράζουν με υγιείς και λειτουργικούς τρόπους, χωρίς να χάνουν τον έλεγχο ή να εισέρχονται σε αγχωτικές συνθήκες ή συμπεριφορές
 • Να εντοπίζουν τις πηγές του χρονικού άγχους τους, ώστε να μπορέσουν να το διαχειριστούν αποτελεσματικά, χωρίς αυτό να τους καταβάλει
 • Να εκφράζονται λειτουργικά, να χτίζουν πιο υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, να εκπληρώνουν τους στόχους τους με μεγαλύτερη επιτυχία και ευκολία και να αντλούν περισσότερη ικανοποίηση και ευχαρίστηση από τη ζωή και την καθημερινότητά τους.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Μανώλης Καλογεράκης, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, Πτυχιούχος  Πολιτικών  Επιστημών  και τελειόφοιτος της Νομικής  Σχολής  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του London   School  of  Economics, με  ειδίκευση   στους τομείς  Personnel   Management  and  Industrial  Relations. Ο κος Καλογεράκης διαθέτει αξιοπρόσεκτες διαπιστεύσεις και εκπαιδευτικές πιστοποιήσεις από σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, ενώ διετέλεσε, επί σειρά ετών, Διευθυντικό Στέλεχος μεγάλης ελληνικής Τράπεζας, με κύριες αρμοδιότητες επί των τομέων ανάπτυξης και διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της. Είναι εμπειρότατος Εισηγητής εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επί θεμάτων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού,  Ανάπτυξης  Προσωπικών  Ικανοτήτων  και  Customer Service Excellence.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση Συμμετοχής