Σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας
Τρίτη και Πέμπτη, 16 και 18 Μαΐου 2023, 16:00-19:20

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το επίκαιρο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το  Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε υβριδικό περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας. 

Πλέον του επίκαιρου ενδιαφέροντος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, λόγω της έναρξης της περιόδου ασφάλισης σκαφών αναψυχής, κατά τους μήνες Μάϊο και Ιούνιο κάθε έτους, σημειώνουμε την ουσιαστική συμβολή του στην περαιτέρω ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών της αγοράς μας, αφού η ασφάλιση των σκαφών αναψυχής και της αστικής ευθύνης των ιδιοκτητών και πλοηγών τους είναι υποχρεωτική και η ασφαλιστέα ύλη που δημιουργείται πραγματικά αξιοπρόσεκτη.

Περιγραφή και Θεματολογία

Η σχέση της Χώρας μας με τη θάλασσα είναι γνωστή, πλούσια και διαχρονική. Αποτελεί παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη και «κέντρο» θαλάσσιου διαμετακομιστικού εμπορίου, ενώ οι ακτοπλοϊκές  συγκοινωνίες της είναι καίριας σημασίας και πολυσχιδείς. Ταυτοχρόνως, τις θάλασσές της διασχίζουν αμέτρητα σκάφη αναψυχής, επαγγελματικά και ιδιωτικής χρήσης που κατά τους εαρινούς και καλοκαιρινούς μήνες πολλαπλασιάζονται με διαρκώς ταχύτερους ρυθμούς, μεταξύ των άλλων και λόγω της αισθητής αύξησης του τουριστικού «ρεύματος» των τελευταίων ετών, έστω και αν η αύξηση αυτή έχει πρόσκαιρα περιορισθεί, ως εκ των υγειονομικών συνθηκών.

Η Ασφάλιση των Σκαφών Αναψυχής και της αστικής ευθύνης των ιδιοκτητών και πλοηγών τους είναι υποχρεωτική, κρίσιμη και μεγάλης σημασίας. Επομένως, πρέπει να αποτελεί σημαντικό ενδιαφέρον των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, αλλά και μέλημα των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών. Αντιλαμβανόμαστε, επίσης, ότι η ασφαλιστέα ύλη είναι πολύ μεγάλη και πρέπει να ενδιαφέρει τους παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς μας, αφού επιπροσθέτως εμπεριέχει το στοιχείο της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, είναι εξαιρετικά επίκαιρο, αναλύει λεπτομερώς την εν λόγω περιοχή ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, παρουσιάζει εύληπτα το νομοθετικό πλαίσιο που τη διέπει, περιγράφει τυπικά και μη τυπικά προγράμματα Ασφάλισης Σκαφών Αναψυχής, αναφέρεται συστηματικά στις παροχές και τις καλύψεις τους, στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και στα οφέλη υπέρ των ασφαλισμένων, ενώ παρέχει εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία πωλήσεών τους.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, έχει ως εξής:

Α. ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ

 • Ιστορία της Ναυτικής Ασφάλισης
 • Νόμος Ναυτικής Ασφάλισης Marine Insurance Act 1906 & 2015
 • Βασικές Έννοιες και Αρχές Αγγλικού Νόμου περί Θαλάσσιας Ασφάλισης (Marine Insurance Act 1906)
 • Ασφαλιστήριο Θαλάσσης (Mar Form)
 • Ναυτικό Ατύχημα
 • Καθορισμός Ασφαλιζόμενης Αξίας

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 • Ορισμός Σκάφους Αναψυχής
 • Ασφαλιζόμενοι Τύποι Σκαφών
 • Υλικά Κατασκευής Σκαφών
 • Συστήματα Πρόωσης και Πηδαλιουχίας
 • Βασικές Χρήσεις Σκαφών
 • Περίοδοι Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • Τύποι Ασφαλιστικών Απαιτήσεων Σκαφών
 • Βασικές Καλύψεις Σωμάτων Σκαφών Αναψυχής (σύμφωνα με τις Ρήτρες του Ινστιτούτου του Λονδίνου CL.328, 01.11.85)
 • Ρήτρα Ταχύπλοων Σκαφών Αναψυχής, Όρος 19 των I.Y.C. (01.11.85) CL. 328
 • Ρήτρες Ταχύπλοων Σκαφών – Institute Speedboat Clauses (01.11.85) CL.333 (Ειδικοί Όροι και Επιπρόσθετοι Εξαιρούμενοι Κίνδυνοι)
 • Εξαιρέσεις Ασφαλιστικής Κάλυψης Σωμάτων Σκαφών Αναψυχής
 • Προαιρετικές Συμπληρωματικές Καλύψεις Σωμάτων Σκαφών Αναψυχής
 • Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων Σκαφών Αναψυχής
 • Πρόταση Ασφάλισης Σκάφους Αναψυχής
 • Ασφάλιση Ενυπόθηκου Ενδιαφέροντος Σκάφους
 • Ασφάλιση Νομικής Προστασίας Σκάφους
 • Αξιολόγηση Κινδύνου (Underwriting) Ασφάλισης Σκαφών
 • Διαχείριση Ζημιών Σκαφών (Claims Handling)

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΚΑΦΩΝ

 • Οφέλη Ασφάλισης
 • Νομική Υποχρέωση Ασφάλισης
 • Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι παροχές ή καλύψεις των προγραμμάτων Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής,  η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α. Στελέχη Γενικών Ασφαλίσεων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να γνωρίσουν ή να εξοικειωθούν περαιτέρω με το πλαίσιο ασφαλίσεων σκαφών αναψυχής και τις εφαρμογές ασφαλιστικής τεχνικής επί θεμάτων αξιολόγησης και ανάληψης κινδύνων, εκδόσεων ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αποζημιωτικής πολιτικής, όπως αφορούν τον εν λόγω Τομέα Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής.

β. Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που εργάζονται στους τομείς Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής, έχουν την ευθύνη αξιολόγησης και αποδοχής των σχετικών ασφαλιστικών κινδύνων και ευνόητα επιθυμούν να επικαιροποιήσουν και να εξειδικεύσουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους επί του αντικειμένου αυτού.

γ. Επίσης, Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που εργάζονται στους τομείς Ευθύνης και Ειδικών Κινδύνων και επιθυμούν να διευρύνουν, να εμπλουτίσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής.

δ. Marine Underwriters, Claims Managers και Claim Adjusters, Στελέχη Γραφείων Πραγματογνωμόνων και Επιθεώρησης που το εύρος των εργασιών τους εκτείνεται και στα Σκάφη Αναψυχής.

ε. Στελέχη Operations, Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Εκπαίδευσης, Τομέων Μεγάλων Πελατών και Ομαδικών Ασφαλίσεων, Εξυπηρέτησης Πελατών, Νομικών Υπηρεσιών, Αναλογιστικών Τομέων, Αντασφαλίσεων και Risk Management που σχεδιάζουν, προωθούν ή διδάσκουν ασφαλιστικά προϊόντα και, επομένως, έχουν ενδιαφέρον στις Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής.

στ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που προγραμματίζουν την είσοδό τους στην αγορά των Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής ή επιθυμούν να αξιοποιήσουν ακόμη πιο πολύ τις μεγάλες ευκαιρίες της, δια της απόκτησης της κατάλληλης τεχνογνωσίας.

ζ. Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα.

η. Ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής και στελέχη επιχειρήσεων πώλησης ή ενοικίασής τους, που έχουν εύλογο ενδιαφέρον στο θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να παρουσιάσει εμπεριστατωμένα το συνολικό πλαίσιο των Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής.
 • Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό να αντιληφθεί τα εμφανιζόμενα ασφαλιστικά αντικείμενα στο σύνολό τους.
 • Να αναπτύξει όλα τα στοιχεία ασφαλιστικής τεχνικής που ακολουθούνται στις Ασφαλίσεις Σκαφών Αναψυχής.
 • Να αναλύσει και να εξηγήσει το νομοθετικό πλαίσιο, τα πρωτόκολλα διαδικασιών από την τεχνική σύναψης της ασφάλισης και έκδοσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, έως και την εξαγγελία της ζημίας, του υπολογισμού της και της προτεινόμενης αποζημιωτικής πολιτικής.
 • Να συμβάλει στην περαιτέρω πρόσκτηση εργασιών ασφαλίσεων σκαφών αναψυχής, κατ’ αντιστοιχία του σημαντικού ρόλου της Χώρας μας ως κέντρου θαλάσσιου τουρισμού και αναψυχής.
 • Να παρουσιάσει σπουδαίες περιπτώσεις (case studies) Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής, προς την κατεύθυνση ουσιαστικής ισχυροποίησης και εμπέδωσης των γνώσεων και των εμπειριών του εκπαιδευτικού κοινού.
 • Να συμβάλει στην κατανόηση του μεγάλου εύρους της αγοράς Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής και να περιγράψει, εμπεριστατωμένα, τεκμηριωμένα και δια της κατάλληλης επιχειρηματολογίας τις σημαντικές ευκαιρίες πωλήσεων που παρουσιάζει.

Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν πλήρη λειτουργικότητα άριστης διαχείρισης σημαντικών περιπτώσεων Ασφαλίσεων Σκαφών Αναψυχής και, επομένως, να έχουν ουσιαστικά ενισχύσει τις εργασιακές τους δυνατότητες και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξής τους περαιτέρω.

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.  

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Χριστόδουλος Προκοπίου, Τεχνικός Διευθυντής της Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλίσεων Karavias Underwriting Agency, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ΜΒΑ in Banking and Finance και Πτυχίου B.Sc. in Mathematics with Insurance, του University of Wales Bangor. Ο κος Προκοπίου διαθέτει υπερεικοσαετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Marine Insurance, εξειδικευμένων επί του θέματος ασφαλιστικών επιχειρήσεων,  καθώς και σημαντική διδακτική εμπειρία ως Καθηγητής ή Εισηγητής Ναυτιλιακών Σπουδών σε Ελληνόφωνα και Αγγλόφωνα μεταδευτεροβάθμια εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Η αρθρογραφία του σε θέματα ασφαλίσεων σκαφών αναψυχής, πλοίων και πληρωμάτων πλοίων, είναι συστηματική και φιλοξενείται σε κλαδικούς ιστοτόπους, όπως και οι εισηγήσεις του σε συνέδρια ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.

Κόστος Συμμετοχής 

 Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023.

ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Αίτηση Συμμετοχής