Σε περιβάλλον webinar και φυσικής τάξης, κατά την επιλογή σας
Τρίτη και Πέμπτη, 12 και 14 Σεπτεμβρίου 2023, 16:00 – 19:20

Σήμερα, οι ασφαλίσεις μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού συνιστούν έναν εκ των πλέον ανερχόμενων τομέων ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στη Χώρα μας, όσο και διεθνώς. Σε αυτό έχει συμβάλει ο καταλυτικός ρόλος που διαδραματίζει η τεχνολογία στην απόδοση και στο αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, αλλά και στην αντίστοιχη απόδοση και στο συνολικό αποτέλεσμα μιας σύγχρονης οικονομίας έντασης τεχνολογίας. Η επέλευση κινδύνων σχετικών με βλάβες μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, διακυβεύει την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων, διακινδυνεύει τις επιδόσεις τους και σκιάζει την «εικόνα» τους έναντι των πελατών, αλλά και των υποχρεώσεών τους, όπως επί παραδείγματι αυτές μπορεί να πηγάζουν από συμβόλαια έγκαιρης παράδοσης, προδιαγραφών ποιότητας προϊόντων, κ.ο.κ. Επομένως, οι ασφαλίσεις μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού εύλογα αναδεικνύονται σε ικανούς λύτες αυτών των προβλημάτων, καθώς αποτρέπουν δυσβάστακτες οικονομικές επιπτώσεις των ως άνω κινδύνων και συντελούν στη σταθεροποίηση της οικονομικής και της ευρύτερης λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων, προς όφελος της αειφορίας και της αναπτυξιακής προοπτικής του.       

Σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των σπουδαστών του.

Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς ο τομέας ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού γνωρίζει ταχεία άνοδο και τα αντικείμενά του εμφανίζουν ευρείες εφαρμογές, καθώς ενδιαφέρουν πολύ τις σύγχρονες επιχειρήσεις, στο σύνολό τους, δημόσιους οργανισμούς  και ιδιώτες επαγγελματίες, ομοίως.

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι μηχανές είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, ανέκαθεν και εντονότερα κατά τους τελευταίους δύο αιώνες, την έχουν βελτιώσει αφάνταστα και διευκολύνουν σημαντικά όλες τις εκφάνσεις της. Βλέπουμε εφαρμογές τους στο πλήρες φάσμα των δραστηριοτήτων μας, στη βιομηχανία, στο εμπόριο, στις επικοινωνίες, στις υποδομές, ακόμη και στην προσωπική ή ιδιωτική μας ζωή. Παρατηρούμε ότι, πολύ ορατά κατά τα τελευταία χρόνια, ο μηχανολογικός εξοπλισμός μετεξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Όλα πλέον τείνουν να είναι ηλεκτρονικά, τα πάντα, από ναυπηγεία πλοίων και τα εργοστάσια κατασκευής αεροσκαφών, μέχρι και το mixer στην κουζίνα του σπιτιού μας. Πολύ πρόσφατα, έχουν εισέλθει στη ζωή μας και στον αέρα κάποιες ειδικές ιπτάμενες συσκευές, οι οποίες φαίνεται ότι θα κυριαρχήσουν σε πάρα πολλούς τομείς, όπως στη διασκέδαση (φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση,…), στην παραγωγή (καλλιέργειες, ψεκασμοί,…), στην άμυνα, στις μεταφορές, κ.ο.κ. Είναι τα drones!

Όλες αυτές οι μηχανές έχουν προκαλέσει σε όλους μας σοβαρές εξαρτήσεις, καλώς εννοούμενα, αλλά με αποτέλεσμα, όταν σταματάει η λειτουργία τους να σταματούν και αρκετές από τις δραστηριότητές μας, άρα να σταματούν και τομείς της ζωής μας ή των ενδιαφερόντων μας.

Η αποκατάσταση της λειτουργίας τους σημαίνει χρόνο και χρήμα. Από την άλλη οι ευθύνες που έχει ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού αυτού από τη χρήση του είναι πολύ μεγάλες, με εξοντωτικές πολλές φορές, οικονομικές επιπτώσεις. Εδώ, η ασφάλιση παρεμβαίνει θετικά και προσφέρει λύσεις, αφού βοηθά τον ιδιοκτήτη αυτών των μηχανών, επιχειρηματία ή ιδιώτη να αποκαταστήσει προκύπτουσες μηχανικές βλάβες και να επαναφέρει την εύρυθμη λειτουργία των σημαντικών αυτών μηχανών, απαλλάσσοντάς τον από το δυσβάσταχτο κόστος που θα έπρεπε να αναλάβει ο ίδιος, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Η ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, προστατεύει τα οικονομικά συμφέροντα του ιδιοκτήτη οποιουδήποτε είδους μηχανήματος, έναντι οιασδήποτε βλάβης ή ζημίας προκύψει στο μηχάνημα, από οποιαδήποτε αιτία, είτε εσωτερική, είτε εξωτερική. Επίσης, προστατεύεται ο ιδιοκτήτης έναντι της ευθύνης που φέρει προς τρίτους, ως εκ της λειτουργίας του μηχανήματος.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μηχανικών Βλαβών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού,  διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, παρουσιάζει, αναπτύσσει και αναλύει τους κινδύνους που πρέπει να ασφαλιστούν, τον τρόπο ασφάλισής τους, τις τεχνικές αξιολόγησης και ανάληψης αυτών των κινδύνων, καθώς και της αντασφάλισής τους. Η διαχείριση ζημιών, οι δυνατότητες πωλήσεων και η αξιοποίηση των ευκαιριών αγοράς, συνθέτουν επίσης σημαντικά θεματικά αντικείμενα του εν λόγω Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

Αναλυτικά, η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

 • Εύρος Αγοράς, Μεγέθη και Ευκαιρίες
 • Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι και Αντικείμενα Ασφάλισης
 • Ο Ορισμός των Ασφαλιζομένων
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις Τυπικών και μη Τυπικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Τεχνικές Αξιολόγησης και Ανάληψης Ασφαλιστικών Κινδύνων
 • Πρωτόκολλα Διαδικασιών
 • Προγράμματα Αντασφάλισης Κινδύνων
 • Οφέλη εκ της ανάπτυξης της ασφάλισης υπέρ των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και των Πελατών τους
 • Συστηματική Επιχειρηματολογία υπέρ των ωφελειών της Ασφάλισης
 • Στρατηγική Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών

Η προαναφερόμενη θεματολογία εκτείνεται αναλυτικά στο συνολικό εύρος ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών, και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και στο σύνολο των τομέων εφαρμογής τους και των προκυπτόντων κινδύνων.

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο εφαρμογής αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να επεκτείνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους ή να εμβαθύνουν στο εξαιρετικά ενδιαφέρον θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη των Τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, ιδίως των τομέων non-motor και αστικής ευθύνης, που επιθυμούν να εξειδικευτούν στο θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και να βελτιώσουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους στις διαστάσεις του εν λόγω θεματικού και εργασιακού αντικειμένου, προς όφελος της εξελιξιμότητάς τους και της απόδοσης της εργασίας τους.
 • Πραγματογνώμονες, στελέχη εταιρειών πραγματογνωμοσύνης και Specialists Διακανονισμού και Διαχείρισης Ζημιών, που επιθυμούν να διευρύνουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στα θεματικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη P & C Underwriting, Αποζημιώσεων, Εκδόσεων και ευρύτερα Operations, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που τα εργασιακά τους καθήκοντα προάγονται από τα θεματικά αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Ομοίως, Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Εξυπηρέτησης Πελατών, που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τη λειτουργικότητά τους στις ασφαλίσεις μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε νέες σημαντικές αγορές πελατών, προς όφελος της περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών τους.
 • Στελέχη τραπεζών που επιμελούνται ασφαλιστικών θεμάτων και εργασιών.
 • Επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που έχουν ευθύνες σχετικές με την ασφάλιση του εξοπλισμού των επιχειρήσεών τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 • Να περιγράψει ενδελεχώς και να καταδείξει την αναγκαιότητα της ασφάλισης μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και τα απορρέοντα οφέλη αυτής.
 • Να καταδείξει τις σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης των Ασφαλίσεων αυτών.
 • Να αναλύσει το περιεχόμενο των ασφαλίσεων μηχανικών βλαβών και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κατά τρόπον εύληπτο και αξιοποιήσιμο, προς όφελος του εκπαιδευτικού κοινού.
 • Να αναπτύξει τη δομή, την ασφαλιστική τεχνική, τη μεθοδολογία αξιολόγησης, ανάληψης και αντασφάλισης κινδύνων, καθώς και τα ενδεδειγμένα πρωτόκολλα διαδικασιών που αφορούν στις ασφαλίσεις αυτές (κατάρτιση ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αποζημιωτική πολιτική, έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου,…).
 • Να παρουσιάσει συστηματική επιχειρηματολογία ανάπτυξης των εργασιών αυτών των ασφαλίσεων, κατά τρόπο τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό.
 • Να μεταλαμπαδεύσει άριστες διεθνείς πρακτικές ασφαλιστικής εργασίας (best work practices).

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ αναλυτικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στη ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Προσκεκλημένος Guest Speaker είναι ο κος Διονύσιος Μάτσας, Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, με εξειδικευμένες διδακτορικές σπουδές, επί κεφαλής της Διεύθυνσης Underwriting και Ζημιών του Κλάδου Τεχνικών Κινδύνων της Εταιρίας HDI Global. Ο κος Μάτσας διαθέτει διεθνείς παραστάσεις, πολυετή εμπειρία και υψηλή ασφαλιστική εξειδίκευση, τεχνική και επιστημονική αρθρογραφία, καθώς και συμμετοχή σε αξιοπρόσεχτα συνέδρια εξειδικευμένου ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές ασφαλιστικού περιεχομένου στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re,  Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris. Ο κος Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού. Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

Κόστος Συμμετοχής 

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2023.

ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

Σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Αίτηση Συμμετοχής