Τρίτη και Πέμπτη, 19 και 21 Οκτωβρίου 2021, 16:00 – 19:20

Ασφαλίσεις μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, εύλογα σπουδαίας σημασίας, μεγάλης αναγκαιότητας, πολυσχιδών εφαρμογών, αλλά και εξαιρετικά εξειδικευμένες και περίπλοκες. Ενδιαφέρουν σημαίνουσες επιχειρήσεις της οικονομίας της Χώρας μας, αλλά και τις διεθνούς, πρωτίστως μεγάλου και μεσαίου μεγέθους του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέως της οικονομίας. Επίσης, επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέως με σχετικές προς τις προηγούμενες αναλογίες και αντιστοιχίες. Προστατεύουν τις εν λόγω επιχειρήσεις έναντι σειράς μεγάλων και πολυδιάστατων κινδύνων, άρα χρήζουν τις ενδελεχούς προσοχής τους, καθώς μπορούν να εγγυηθούν τη βιωσιμότητά τους, την οικονομική σταθερότητα και την εύρυθμη συνέχιση της αποδοτικής λειτουργίας τους, εάν οι προαναφερόμενοι κίνδυνοι επέλθουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η αναπτυξιακή δυναμική τους είναι υψηλή και η θέση που καταλαμβάνουν στο συνολικό φάσμα της ασφαλιστικής δραστηριότητας, βαρύνουσα.

Σε αναγνώριση των ανωτέρω παραγόντων και της καίριας σημασίας τους, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν.

Συνιστούμε την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από τους συναδέλφους της αγοράς μας που ασκούν καθήκοντα αμέσως ή εμμέσως, σχετιζόμενα με τα θεματικά αντικείμενά του, τόσο λόγω της κρισιμότητας των ασφαλίσεων μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων στην ευστάθεια της οικονομίας μας, όσο και διότι διευκολύνουν την είσοδο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, των στελεχών τους και της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, στους πιο στρατηγικούς τομείς του business economy της Χώρας μας, με προφανή τα οφέλη περαιτέρω ανάπτυξης των εργασιών της αγοράς μας.

Περιγραφή και Θεματολογία

Το Εμπόριο και η Βιομηχανία αποτελούν σημαντικούς τομείς της οικονομίας μίας χώρας, καθώς οι δραστηριότητές τους συνθέτουν μεγάλο μέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της. Κατά την ίδια έννοια, οι εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά χρήσιμες και αναγκαίες, αφού προσφέρουν θέσεις εργασίας, εξυπηρετούν το καταναλωτικό κοινό και συμβάλουν στην όλη οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο. Όμως, οι εμπορικές και βιομηχανικές μονάδες ή επιχειρήσεις, οι εταιρείες και τα εργοστάσια, απειλούνται από πλειάδα κινδύνων, που, αν επέλθουν, προξενούν σοβαρότατες ζημίες στις αντίστοιχες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, η ασφάλιση των Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων, αποτελεί αναγκαιότητα και είναι εξαιρετικά σκόπιμο να ευρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες των ασφαλιστικών εταιρειών και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, αλλά και στο ενδιαφέρον των ιδιοκτητών και των Στελεχών αυτών των ίδιων των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών προσφέρει άριστες δυνατότητες κατανόησης αυτού του ασφαλιστικού αντικειμένου και άρτιας διαχείρισής του, αφού αναπτύσσει πλούσια θεματολογία, αποτελεσματικά εφαρμοσμένη στο πλήρες φάσμα ασφάλισης αυτών των κινδύνων.

Ειδικότερα, οι θεματικές του ενότητες έχουν ως εξής:

Α. Η αγορά Ασφαλίσεων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

 • Το ασφαλιστικό αντικείμενο
 • Τα μεγέθη και οι ασφαλιστικές δυνατότητες
 • Οι εξελίξεις, οι τάσεις και οι προοπτικές της αγοράς

Β. Ασφαλίσεις Μεγάλων Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων

 • Σε ποιες κατηγορίες κινδύνων αναφερόμαστε
 • Κατηγοριοποίηση κινδύνων
 • Διαδικασία ανάληψης κινδύνων
 • Παράγοντες αξιολόγησης βασικών κινδύνων
 • Ηθικός κίνδυνος
 • Ασφαλιστικές λύσεις και παρεχόμενες καλύψεις

Γ. Πυρασφάλεια

 • Κατάταξη βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, με κριτήριο τον κίνδυνο πυρός κατά την Πολιτεία
 • Ενεργητική πυρασφάλεια
 • Παθητική πυρασφάλεια

Δ. Προστασία επιχειρήσεων

 • Φυσική προστασία κατά της κλοπής (Συναγερμοί, χρηματοκιβώτια, κλειδαριές, ρολά, υαλοπίνακες)

Ε. Αξιολόγηση επικινδυνότητας πυρός Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων

 • Οι αποθηκεύσεις και οι συναφείς κίνδυνοι
 • Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι συναφείς κίνδυνοι
 • Κίνδυνοι από χρήση και διαχείριση εύφλεκτων υλικών
 • Κίνδυνοι από έκρηξη σκόνης
 • Βασικοί κίνδυνοι ανά βιομηχανικό κλάδο (επεξεργασία ξυλείας, εκτυπώσεις, τρόφιμα, ξενοδοχειακές μονάδες κλπ.)
 • Εκτίμηση μέγιστης πιθανής ζημίας (PML) και μέγιστης εκτιμώμενης ζημίας (EML)

ΣΤ. Ειδικά θέματα Ασφαλίσεων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων

 • Ανάλυση περιπτώσεων
 • Προσέγγιση και ευαισθητοποίηση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιχειρήσεων
 • Ανάπτυξη Πωλήσεων και επιχειρηματολογία αγοράς ασφαλιστικών προγραμμάτων

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών και εταιρειών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενο τους τις Γενικές Ασφαλίσεις, πρωτίστως τους Κλάδους Περιουσίας και Ευθύνης, και επιθυμούν να εξειδικευθούν στις ασφαλίσεις μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, να επικαιροποιήσουν την τεχνογνωσία τους επ’ αυτών και να την εκσυγχρονίσουν περαιτέρω.
 • Στελέχη Αξιολόγησης Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων, Risk Underwriters, Claims Managers and Adjusters, Πραγματογνώμονες και Εκτιμητές Ζημιών, που επιθυμούν να προάγουν εφαρμοσμένες διαστάσεις της τεχνογνωσίας τους, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας, της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών περαιτέρω επαγγελματικής εξέλιξής τους.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Εξυπηρέτησης (Μεγάλων) Πελατών, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Operations, Risk Management και Νομικών Υπηρεσιών, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά των επιχειρήσεων, με «όχημα» τις ασφαλίσεις μεγάλων εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.
 • Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται χρηματοδοτικά θέματα επιχειρήσεων και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών κονδυλίων.
 • Ιδιοκτήτες και Στελέχη επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη ασφαλιστικής κάλυψης στοιχείων των εταιρειών τους έναντι κινδύνων που τις απειλούν.
 • Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους πάνω στα θέματα του Σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει ως κύριο σκοπό του, την ενδελεχή ενημέρωση και εξειδίκευση των στελεχών που ασχολούνται με τις ασφαλίσεις Βιομηχανικών και Εμπορικών Κινδύνων, καθώς και εκείνων που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους σε αυτές. Την ενημέρωση αυτή καθιστούν απαραίτητη η πολυπλοκότητα και το εξειδικευμένο του αντικειμένου, καθώς και η σοβαρότητα επέλευσης των κινδύνων αυτών και των επιπτώσεων τους.

Σε αυτή την έννοια, μεταξύ των σημαντικών στόχων του σεμιναρίου είναι η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης των εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων και των τελευταίων εξελίξεων αυτών, σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται στον εν λόγω τομέα υψηλού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ δίνει την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν στη φιλοσοφία της ασφάλισης των εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων να γνωρίσουν, μέσα από πλούτο παραδειγμάτων, τους βασικούς παράγοντες αντιμετώπισης του σχετικού ρίσκου.

Επίσης, το σεμινάριο παρέχει συγκροτημένη επιχειρηματολογία ασφάλισης των εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, ενώ βασικοί στόχοι του εστιάζουν στα οφέλη αυτής της ασφάλισης, προς όφελος όλων των συμβαλλομένων, Ασφαλιστικών Εταιρειών, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και, κυρίως, των πελατών τους, δηλ. των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων. Προς επίτευξη των προηγούμενων στόχων του, το εκπαιδευτικό σεμινάριο αξιοποιεί παραδείγματα, case studies και κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Ανδρέας Νικολάου, Διευθυντής Ανάληψης Ασφαλίσεων κατά Ζημιών της ΑΧΑ Ασφαλιστικής. Ο κος Νικολάου σπούδασε στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Πειραιά και ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία, το έτος 1995, ως Επιθεωρητής Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων, της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ Ασφαλιστικής. Ακολούθως, κατά την περίοδο 2000 – 2007, εργάσθηκε στην ALPHA Ασφαλιστική, αρχικά ως Επιθεωρητής Βιομηχανικών και Εμπορικών Κινδύνων και, στη συνέχεια, ως Αναπληρωτής Προϊστάμενος Κλάδου Ζημιών. Συνέχισε την επαγγελματική του πορεία στην ΑΧΑ Ασφαλιστική, αρχικά ως επικεφαλής Ανάληψης Εμπορικών και Βιομηχανικών κινδύνων, στη συνέχεια ως Διευθυντής Ζημιών Ασφαλίσεων κατά Ζημιών και από το 2013 είναι Διευθυντής Ανάληψης Ασφαλίσεων κατά Ζημιών. Έχει παρακολουθήσει σειρά επιμορφωτικών κλαδικών σεμιναρίων και διατέλεσε μέλος διαφόρων επιτροπών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής