Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης, Τρίτη και Πέμπτη, 6 και 8 Δεκεμβρίου 2022, 16:00 – 19:20.

Η κλιματική αλλαγή και οι ευρείες επιπτώσεις της έχουν τόσο πολύ ενταθεί και οξυνθεί, ώστε πλέον παραπέμπουν σε κλιματική κρίση και σε δυσβάστακτες επιδράσεις στην ανθρώπινη ζωή, στην οικονομία και την κοινωνία μας. Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν και ξεσπούν, όχι μόνον δεν είναι μακριά μας, αλλά αντιθέτως επηρεάζουν το παρόν μας, τους υφιστάμεθα έντονα και νοιώθουμε το βαρύ και οδυνηρό αποτύπωμά τους, πολύ συχνά. Η Μάνδρα, το Μάτι, ο Ιανός και το καταστροφικό πέρασμά του από το Ιόνιο, η Κρήτη και προσφάτως η Εύβοια και η Αττική (ας θυμηθούμε τη Μήδεια και την Ελπίδα), διατηρούν ανεξίτηλες στη μνήμη μας τις επώδυνες ανθρώπινες απώλειες και τις επελθούσες μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Εν μέσω των νέων αυτών πρωτόγνωρων συνθηκών, η ασφάλιση και η ασφαλιστική τεχνική αναδεικνύονται ολοένα και περισσότερο σε αναγκαίες και ισχυρές «ασπίδες» προστασίας μας έναντι του τεράστιου κόστους που επισύρουν η επέλευση κινδύνων φυσικών καταστροφών και η απειλή διάλυσης κάθε ανθρώπινης δημιουργίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν.

Συνιστούμε την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, από τους καθ΄ ύλην ενδιαφερόμενους συναδέλφους της αγοράς μας, αφού το θεματικό του αντικείμενο είναι εξόχως επίκαιρο και η τεχνογνωσία που εγγυάται στο εκπαιδευτικό μας κοινό αναμένεται να συμβάλει ουσιωδώς στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών αυτού του κρίσιμου κλάδου ασφαλιστικής δραστηριότητας.

Περιγραφή και Θεματολογία

Η ασφάλιση των καταστροφικών κινδύνων από φυσικά και καιρικά φαινόμενα αντιμετωπίζεται συνήθως ως μία κάλυψη, απλώς συμπληρωματική της πυρκαγιάς. Όμως, ολόκληρος ο πλανήτης, πλέον και η Χώρα μας, πλήττονται όλο και συχνότερα, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, από ισχυρά και επώδυνα φαινόμενα, όπως σεισμοί, πλημμύρες και κατολισθήσεις, χαλαζοπτώσεις, ραγδαίες βροχοπτώσεις και δασικές πυρκαγιές, που συνδέονται με μια γενικότερη αλλαγή στο κλίμα, αλλά και στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Αυτές οι αλλαγές δημιουργούν την ανάγκη να επαναπροσδιορίσουμε την πολιτική θεώρησης και ασφάλισης των καταστροφικών γεγονότων, προερχομένων από φυσικά φαινόμενα.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, είναι προφανώς επίκαιρο, ευνόητα ενδιαφέρει όλους τους παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς μας και προσφέρει πλήρη τεχνογνωσία προστασίας του κοινωνικού συνόλου από κινδύνους και καταστροφές που προκαλούν μεγάλα ή ακόμα και συνήθη φυσικά και καιρικά φαινόμενα.

Η θεματολογία του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχει ως εξής:

α. Κλασική Μορφή Καλύψεων και Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων κατά Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

 • Δομή και Λειτουργία Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • Τυπικό Περιεχόμενο, Προβλέψεις και Γενική Περιγραφή Καλύψεων

β. Ασφαλιστικές Καλύψεις και Ανάλυση Όρων Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

 • Εύρος και Περιορισμοί Ασφαλιστικών Καλύψεων
 • Θεμελιώδεις Όροι Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου
 • Προστιθέμενοι και Ειδικοί Όροι
 • Εξαιρέσεις και Επεξηγήσεις Εξαιρέσεων
 • Επεκτάσεις, Αλλαγές και Επαναφορές Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων

γ. Αξιολόγηση Κινδύνων και Underwriting

 • Ασφαλιστική Τεχνική
 • Αποδεκτοί Κίνδυνοι
 • Απορριπτόμενοι Κίνδυνοι
 • Διαπραγματευόμενοι Κίνδυνοι
 • Τεχνική Τιμολόγησης Αναλαμβανομένων Κινδύνων

δ. Πλαίσιο Αποζημιωτικής Πολιτικής

 • Εκτίμηση Ζημίας
 • Διαδικασία Καταβολής Αποζημιώσεων
 • Τεκμηρίωση Καταβαλλόμενης Αποζημίωσης

ε. Πηγές Απαιτήσεων

στ. Μεγέθη, Εξελίξεις και Τάσεις στην Ελληνική και Διεθνή Αγορά Ασφαλίσεων Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

 • Συχνότητα Επέλευσης Κινδύνων
 • Προκαλούμενο Κόστος και Ζημίες
 • Αποζημιώσεις και Οφέλη εκ της Ασφάλισης
 • Ασφάλιστρα
 • Λοιποί Δείκτες

ζ. Νέες Τεχνολογίες στη Διαχείριση Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών

η. Ο Αντίκτυπος της Κλιματικής Κρίσης και των Επισυρόμενων Φυσικών Καταστροφών στην Κοινωνία και την Οικονομία

θ. Προτάσεις Ασφαλιστικής Πολιτικής

ι. Επιχειρηματολογία Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης, που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που το εργασιακό ενδιαφέρον τους αναπτύσσεται στους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, ιδίως στο φάσμα εργασιών των Κλάδων Πυρός και Ευθύνης.
 • Ομοίως, Διοικητικά Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που τα εργασιακά καθήκοντά τους αφορούν σε θέματα Αξιολόγησης Κινδύνων (Underwriting), Τιμολόγησης Αναλαμβανομένων Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων.
 • Πραγματογνώμονες, Εκτιμητές και Διακανονιστές Ζημιών, Risk Managers, Στελέχη Αντασφαλίσεων και Νομικών Υπηρεσιών, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω την τεχνογνωσία τους ή να την εξειδικεύσουν επί του θέματος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη Operations, Εκδόσεων Συμβολαίων Περιουσίας και Ευθύνης, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Εξυπηρέτησης Πελατών, Ομαδικών Ασφαλίσεων και Μεγάλων Πελατών, που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την αποκομιζόμενη τεχνογνωσία, προς τον σκοπό περαιτέρω βελτίωσης της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην εξαιρετικά ενδιαφέρουσα αγορά των ασφαλίσεων κινδύνων φυσικών καταστροφών και να αξιοποιήσουν τις σημαντικές ευκαιρίες της, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας ανάπτυξης εργασιών.
 • Στελέχη Τραπεζών που χειρίζονται θέματα ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.
 • Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους επί των θεμάτων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, προς τον σκοπό της περαιτέρω διάνοιξης των επαγγελματικών οριζόντων τους.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

α. Την εμπεριστατωμένη γνωριμία του εκπαιδευτικού κοινού με τoυς πλέον ισχυρούς κινδύνους φυσικών καταστροφών, τις επιπτώσεις τους στην ανθρώπινη ζωή και στην περιουσία, καθώς και τους παράγοντες που τους προκαλούν, ολοένα και πιο συχνά.

β. Την εξοικείωση του εκπαιδευτικού κοινού με τα κύρια προγράμματα Ασφάλισης Κινδύνων Φυσικών Καταστροφών, τη δομή και τις καλύψεις τους.

γ. Την παρουσίαση σύγχρονων κανόνων και τεχνικών αξιολόγησης κινδύνων καταστροφικών γεγονότων για ασφαλιστήρια διαφορετικών τύπων.

δ. Την ενδελεχή ενημέρωση του εκπαιδευτικού κοινού σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη σύνδεσή της με τα καταστροφικά γεγονότα.

ε. Την ανάπτυξη τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας παρουσίασης των ενδεδειγμένων Ασφαλιστικών Λύσεων σε Πελάτες υψηλού ενδιαφέροντος (Νομικά Πρόσωπα – Εταιρείες, Φυσικά Πρόσωπα- Ιδιώτες και Επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες μεγάλης και ευαίσθητης ακίνητης περιουσίας).

Εν τέλει, η κάλυψη καταστροφικών κινδύνων είναι απαραίτητο στοιχείο μιας πλήρους ασφάλισης και ως εκ τούτου αφορά όλους όσοι ασχολούνται με τις Γενικές Ασφαλίσεις. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο βοηθά πολύ στην κατανόηση της σημασίας και της σημαντικότητας της κάλυψης και της σωστής ανάπτυξή της, υπό το πρίσμα των εξελίξεων της κλιματικής αλλαγής και των ασφαλιστικών τεχνολογιών, που επιδρούν και επηρεάζουν όρους ασφάλισης, τιμολόγησης και καλύψεων.

 

Εκπαιδευτικές Σημειώσεις

Οι συμμετέχοντες στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα έχουν χρηστική και αξιοποιήσιμη πρόσβαση σε πλήρες σετ ηλεκτρονικών σημειώσεων και παρουσιάσεων, ανηρτημένων στην ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα του Ινστιτούτου.

 

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Δώρα Αποστολοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλίσεων Special Risk Solutions (SRS) S.A., Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO και INTERAMERICAN), διαθέτουσα σημαντική εξειδίκευση Product Engineering επί των Ασφαλίσεων Πυρός (Επιχειρήσεων και Κατοικιών) και Αστικής Ευθύνης. Η κα Αποστολοπούλου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

 

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: 50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022.

Το ανωτέρω Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν στις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις του Ε.Ι.Α.Σ. (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος).

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Το σεμινάριο είναι εντάξιμο στην επιδότηση ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ) ΛΑΕΚ (0,06%), ενώ, ειδικά για τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, σημειώνουμε ότι οι εκπαιδευτικές δαπάνες φοροεκπίπτουν.

 

Τώρα και σε περιβάλλον webinar

Η διαδικτυακή παρακολούθηση του σεμιναρίου προϋποθέτει: γραμμή ADSL με ταχύτητα ανώτερη των 2 Mbps, μέσω Η/Υ ή άλλης φορητής συσκευής και σύγχρονο Η/Υ με μοντέρνο Internet browser (τελευταίες εκδόσεις Mozilla, Chrome, Edge, Safari). Προτείνεται να συνδεθείτε από δίκτυο που δεν έχει περιορισμούς στην πρόσβαση ιστοσελίδων όπως συνήθως γίνεται σε εταιρικά περιβάλλοντα.

 

Δυνατότητα Διεξαγωγής σε Ενδοεπιχειρησιακό Περιβάλλον

Το σεμινάριο μπορεί να διεξαχθεί και σε ενδοεπιχειρησιακό περιβάλλον ενδιαφερομένων Εταιρειών, αρκεί ο αριθμός των συμμετοχών να το επιτρέπει.

Αίτηση Συμμετοχής