Περιγραφή και Θεματολογία 

Ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας της Χώρας μας αποτελεί σημαντικό «μοχλό» της αναπτυξιακής της προοπτικής, προσφέρει πολυποίκιλες ευκαιρίες απασχόλησης και πολυάριθμες θέσεις εργασίας, ενώ συμμετέχει κατά πολύ στη διαμόρφωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αλλά και στην εξωστρέφεια και στον εξαγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας μας.

Μεταξύ των υποτομέων του, η κτηνοτροφία και η αλιεία, καθώς και οι περί αυτές οικονομικές δραστηριότητες, παρουσιάζουν αξιοπρόσεκτο ασφαλιστικό ενδιαφέρον. Οι κτηνοτροφικές μονάδες, οι γαλακτοπαραγωγικές, τα ορνιθοτροφεία, τα κονικλοτροφεία (εκτροφεία κουνελιών) και οι ιχθυοκαλλιέργειες, αποτελούν, μεταξύ άλλων, αξιόλογα πεδία ανάπτυξης ασφαλιστικών εργασιών, καθώς εμφανίζονται μεγάλες προοπτικές ασφαλιστέας ύλης, πρωτίστως λόγω των κινδύνων στους οποίους υπόκεινται. Μάλιστα, καθώς οι επενδύσεις στην ευρύτερη κτηνοτροφία και αλιεία προβλέπεται να αυξηθούν σημαντικά, κατά τη διάρκεια των αμέσως επομένων ετών, το ασφαλιστικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν, αναμένεται επίσης να αυξηθεί.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, εισαγάγει τα διοικητικά στελέχη και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές της αγοράς μας στις ευκαιρίες αυτού του τομέως και αναπτύσσει λεπτομερώς τα κύρια θέματα ασφαλιστικής τεχνικής, στο πλαίσιο της ακόλουθης αναλυτικής θεματολογίας:

α. Η Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία στις Ασφαλίσεις Ζωικού Κεφαλαίου 

 • Τομείς της Αγοράς 
 • Ευκαιρίες Ασφάλισης
 • Μεγέθη και Προοπτικές 
 • β.Τυπικά Προϊόντα και Προγράμματα Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου 

 • Εφαρμογές στην Κτηνοτροφία και στις Μονάδες της 
 • Εφαρμογές στην Αλιεία και στις Μονάδες της
 • γ. Δομή Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 

 • Ασφαλιστικές Καλύψεις και Παροχές
 • Κύριοι Όροι και Εξαιρέσεις 
 • δ. Αξιολόγηση Ασφαλιστικών Κινδύνων 

 • Τεχνικές Εκτιμήσεων και Πραγματογνωμοσύνης
 • Τεχνικές Underwriting 
 • Τεχνικές Διαπραγμάτευσης, Ανάληψης ή Απόρριψης Κινδύνου
 • ε. Αντασφαλιστική Τεχνική  

  στ. Πρωτόκολλα Διαδικασιών 

 • Έκδοση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Τροποποίηση Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων 
 • Αποζημιωτική Πολιτική και Διακανονισμός Ζημιών
 • ζ. Οφέλη εκ της Ασφάλισης Ζωικού Κεφαλαίου 

  η. Τεχνικές Ανάπτυξης Ασφαλιστικών Εργασιών 

  Σε ποιους απευθύνεται

  Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιριών και Εταιριών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, κυρίως του Τομέως Γενικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν ή να ισχυροποιήσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους στις Ασφαλίσεις Ζωικού Κεφαλαίου, προς τον σκοπό της εξειδίκευσής τους, της απόδοσης της εργασίας τους και της εξέλιξής τους, δια της συνεισφοράς τους στην περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών ευθύνης τους. 
 • Στελέχη των Τομέων Underwriting, Πραγματογνωμοσύνης, Αποζημιωτικής Πολιτικής και Διακανονισμού Ζημιών, που επιθυμούν να  διευρύνουν, να επικαιροποιήσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στην αξιολόγηση των Ασφαλιστικών κινδύνων επί του σημαντικού αυτού θέματος. 
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Management, Product Development, Product Engineering και Αναλογιστικών Τμημάτων, που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά των Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου, προς όφελος της λειτουργικότητάς τους και των προοπτικών εξέλιξης της εργασίας τους. 
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά των Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου και να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες πωλήσεων, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας. 
 • Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα δανείων σε επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεων Ζωικού Κεφαλαίου. 
 • Επαγγελματίες ειδικού ενδιαφέροντος,  όπως δικηγόρους, γεωπόνους και πραγματογνώμονες,  που οι εργασίες τους συσχετίζονται με το περιβάλλον του πρωτογενούς τομέως της οικονομίας. 
 • Επιχειρηματίες εκμεταλλεύσεων Ζωικού Κεφαλαίου.
 • Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

  Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους:

 • Κατανόηση της λειτουργίας του Τομέως Ζωικού Κεφαλαίου της οικονομίας μας, της οργάνωσής του και των κινδύνων που τον απειλούν.
 • Εξοικείωση του εκπαιδευτικού κοινού με τα εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων και τις μορφές συστημάτων Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου. 
 • Εμπλουτισμός εμπειριών και εμβάθυνση γνώσεων στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις  Ασφαλίσεις Ζωικού Κεφαλαίου. 
 • Απόκτηση συστηματικής τεχνογνωσίας, αξιολόγησης και ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων του τομέως Ζωικού Κεφαλαίου της οικονομίας.
 • Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας υπέρ των Ασφαλίσεων Ζωικού Κεφαλαίου, προς τον σκοπό αξιοποίησης των ευκαιριών ανάπτυξης των εργασιών τους.
 • Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 

  Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Νίκος Μπάης, πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με εξειδικευμένες μεταπτυχιακές σπουδές Ασφαλιστικής Τεχνικής στη Γερμανία, στην Αγγλία και τη Γαλλία, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις εταιρείες Munich Re,  Lloyd’s και L’ Union des Assurances de Paris. Ο κος Μπάης διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις αξιολόγησης και ανάληψης Μεγάλων Κινδύνων του συνολικού φάσματος ασφαλιστικών εργασιών, σε περιβάλλον πολυεθνικών ομίλων της Ελλάδος και του Εξωτερικού.  Σήμερα δραστηριοποιείται στην insurance audit.gr ως Σύμβουλος επί θεμάτων Insurance Auditing, Risk Management και Mentoring τεχνικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

  Προσκεκλημένη Guest Speaker είναι η κα Έφη Κοκορέλη, Επί κεφαλής του Τομέως Αγροτικών Ασφαλίσεων και Bancassurance του Ομίλου INTERAMERICAN, μέλους του Ομίλου Achmea. Η κα Κοκορέλη είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor’ s  in Banking and Insurance και έχει αποφοιτήσει από το 2ετες πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών. Κατά την εργασιακή διαδρομή της στον Όμιλο INTERAMERICAN, έχει διέλθει από θέσεις ευθύνης, των Διευθύνσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων, Ανάληψης Εμπορικών Κινδύνων, Bancassurance, Πωλήσεων και Αγροτικών Ασφαλίσεων. Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών.

  Κόστος Συμμετοχής

  Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή
 • Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή
 • Μέλη ΕΙΑS ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50
 • Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019.

  Διαβάσε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής