Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Οι ασφαλίσεις ευθύνης στελεχών διοίκησης, d & o liability, γνωρίζουν σημαντική δυναμική, η οποία ενισχύεται όλως ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Έτσι, συμμετέχουν ολοένα και πιο ενεργά στην αξιοπρόσεκτη άνοδο του ευρύτερου κλάδου ασφαλίσεων ευθύνης και αποτελούν πλέον έναν εκ των σημαντικότερων «μοχλών» ανάπτυξης των εργασιών του. Σε αυτό έχουν συμβάλει το ισχυρότερο θεσμικό πλαίσιο ασφαλίσεων ευθύνης, αλλά και η αναγνώριση των συνεπειών που παράγουν η άσκηση διοίκησης και η λήψη αποφάσεων, τόσο σε επίπεδο ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεγάλου, μεσαίου, ή μικρότερου μεγέθους, όσο και σε επίπεδο δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Ως εκ των παραγόντων αυτών, είναι πρόδηλο το ενδιαφέρον και η ανάγκη των στελεχών να διαθέτουν το κατάλληλο πλαίσιο ασφάλισής τους έναντι των κινδύνων ευθύνης που αναλαμβάνουν, καθ΄όλα τα στάδια άσκησης διοίκησης και λήψης αποφάσεων. Τα σημεία αυτά εξηγούν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση των ασφαλιστικών προγραμμάτων ευθύνης των στελεχών διοίκησης, την εστίαση του ενδιαφέροντος των στελεχών, αλλά και των επιχειρήσεών τους στα προγράμματα αυτά, καθώς και τα πολυσχιδή οφέλη που τα εν λόγω προγράμματα εγγυώνται υπέρ των ασφαλισμένων τους.

Σε επίρρωση των ανωτέρω, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, D & O Liability, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν.

Συνιστούμε την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, από τους καθ΄ ύλην ενδιαφερόμενους συναδέλφους της αγοράς μας, αφού η νομική ευθύνη που φέρουν τα Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών, κατά την άσκηση του έργου διοίκησης και λήψης αποφάσεων, είναι δεδομένη, αφορά πολυσχιδείς τομείς άσκησης των καθηκόντων τους και μπορεί να επισύρει συνέπειες, έναντι των οποίων οι ασφαλίσεις d & o liability συγκροτούν καλή προστατευτική «ασπίδα» . Το γεγονός αυτό καθιστά το θεματικό αντικείμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έως και απαραίτητο στοιχείο της τεχνογνωσίας των Διοικητικών Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, αλλά και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας, προς τον σκοπό εξυπηρέτησης των συμφερόντων, αλλά και των αναγκών ειδικών ομάδων πελατών μας, όπως εν προκειμένω τα στελέχη διοίκησης κάθε μορφής επιχειρήσεων και οργανισμών.

Περιγραφή και Θεματολογία

Ο «κόσμος» των επιχειρήσεων καθίσταται ολοένα και περισσότερο πολύπλοκος, ενώ οι απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού αυξάνουν και αυτές, κατ’ αντιστοιχία. Οι αποφάσεις όσων διοικούν τον «κόσμο» αυτό, στο πολυδαίδαλο περιβάλλον που περιγράφουμε, αποδεικνύονται βαρυσήμαντες, κρίσιμες και πολλές φορές καταλυτικές. Τα ανώτατα και ανώτερα Στελέχη διοίκησης των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας τις προαναφερόμενες αποφάσεις υψηλής σημαντικότητας, αναλαμβάνουν μαζί τις σημαντικές ευθύνες ορθότητας των επιλογών τους και εκτίθενται, επομένως, σε κινδύνους έγερσης αξιώσεων και διεκδικήσεων απ’ όσους ενδεχομένως θίγονται ή αισθάνονται ότι θίγονται από τις αποφάσεις τους αυτές.

Έτσι, σε αυτό το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που είδαμε να μεταβάλλεται συνεχώς και να γίνεται ολοένα και περισσότερο σύνθετο, οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν καθημερινά τα Διευθυντικά Στελέχη των επιχειρήσεων, εξελίσσονται σε πολυπαραγοντικές, σε αποφάσεις υψηλής δυσκολίας και κινδύνου, ενώ έχουν συχνά αντίκτυπο και στα τρία συνδεόμενα μέρη, στο ίδιο το στέλεχος και τη φήμη του, στην εταιρεία που διευθύνει και στη φήμη της, καθώς και στους επηρεαζόμενους από τις αποφάσεις, μέλη του προσωπικού, πελάτες και παρόχους υπηρεσιών.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (D & O Liability Insurance), είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και αναπτύσσει ενδελεχώς τα ακόλουθα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος:

 • Η Εξέλιξη της Ασφάλισης D & O Liability
 • Λόγοι για τους οποίους οι Εταιρείες και τα Στελέχη τους επιλέγουν τις καλύψεις αυτής της Ασφάλισης
 • Επίδραση της Νομοθεσίας και των παρενεργειών της Οικονομικής Κρίσης
 • Λειτουργία και Δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου D & O Liability
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις & Ανάλυση Όρων
 • Επεκτάσεις και Εξαιρέσεις τυπικών και μη τυπικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Πηγές Απαιτήσεων και Ζημιών
 • Παραδείγματα και Ανάλυση Περιπτώσεων (Case studies)
 • Σύγκριση με άλλες ασφαλίσεις, ομοιότητες, διαφορές και ιδιαιτερότητες
 • Ηθικός Κίνδυνος και Αντεπιλογή
 • Πώς γίνεται το Underwriting
 • Η Εμπειρία της Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς
 • Επιχειρηματολογία και Τεχνικές Ανάπτυξης Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Ευθύνης Ανώτατων και Ανώτερων Στελεχών Διοίκησης (D & O Liability), που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας ασφαλίσεων D & O Liability, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, που εκτιμούν πως η τεχνογνωσία τους, τα εργασιακά καθήκοντα, η απόδοση της εργασίας τους και οι προοπτικές εξέλιξής τους προάγονται από τα θεματικά αντικείμενα και το περιεχόμενο του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Στελέχη του Τομέως Ομαδικών Ασφαλίσεων, καθώς και επιμέρους Τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, πρωτίστως του Τομέως Ευθύνης, που επιθυμούν να διευρύνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους ή να την εμβαθύνουν και να την εξειδικεύσουν επί των θεματικών αντικειμένων του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, προς όφελος της ανταγωνιστικότητας, της προόδου και της εργασιακής συνεισφοράς τους.
 • Στελέχη των Τομέων Αξιολόγησης Κινδύνων και Διαχείρισης Αποζημιώσεων, Risk Underwriters, Claims Managers and Adjusters, καθώς και στελέχη των Τομέων Εκδόσεων, που επιθυμούν να εντρυφήσουν στις διαστάσεις των ασφαλίσεων d & o liability, ενός εκ των πλέον ανερχόμενων πεδίων ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Εξυπηρέτησης Πελατών, Operations και Νομικών Διευθύνσεων, που επιθυμούν να γνωρίσουν τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά της ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης, σε συνάρτηση με την εύρυθμη άσκηση των καθηκόντων τους.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά των επιχειρήσεων και των στελεχών τους, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» ένα πολύ καλό ασφαλιστικό προϊόν του πρώτιστου ενδιαφέροντός τους.
 • Στελέχη Τραπεζών και Νομικών Εταιρειών, που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή, αντίστοιχα, νομικά θέματα συναφή με την εν λόγω ασφάλιση.
 • Επιχειρηματίες και στελέχη κάθε μορφής ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, που έχουν εύλογο ενδιαφέρον περί του αντικειμένου του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

 1. Την εξοικείωση του ασφαλιστικού κοινού με τα χαρακτηριστικά της αγοράς Ανωτάτων και Ανωτέρων Στελεχών Επιχειρήσεων
 2. Τη «γνωριμία» των εκπαιδευομένων με τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των εν λόγω Στελεχών
 3. Την κατανόηση των κινδύνων που διέπουν τα Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορεί να απορρέουν από αποφάσεις που λαμβάνουν και αξιώσεις που εγείρονται από αυτές
 4. Την πληρέστερη εφικτή κατανόηση της ασφαλιστικής κάλυψης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης με όσο το δυνατό απλό αλλά και διαδραστικό τρόπο για τους συμμετέχοντες
 5. Την παρουσίαση τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας ανάπτυξης εργασιών, εν σχέσει με την κάλυψη αυτή

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Δώρα Αποστολοπούλου, Γενική Διευθύντρια της Εταιρείας Μεσιτών Ασφαλίσεων Special Risk Solutions (SRS) S.A., Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO & INTERAMERICAN), διαθέτουσα σημαντική εξειδίκευση Product Engineering επί των Ασφαλίσεων Πυρός (Επιχειρήσεων και Κατοικιών) και Αστικής Ευθύνης. Η κα Αποστολοπούλου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής