Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, κατά την επιλογή των ενδιαφερομένων συναδέλφων και σπουδαστών μας. Σημειώνεται το πολυσχιδές και επίκαιρο ενδιαφέρον του εν λόγω Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς ο Τομέας Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης είναι λίαν ανερχόμενος και θεωρείται εκ των πυλώνων περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών. Στην υψηλή προοπτική του συντελούν τόσο αναθεωρήσεις του νομοθετικού πλαισίου που καθιστούν υποχρεωτικές πολλές εκ των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, όσο και η συνειδητοποίηση της αναγκαιότητάς τους από ευρείες κατηγορίες επαγγελματιών, επιστημόνων, επιχειρηματιών, τεχνιτών, κ.ο.κ.

Περιγραφή και Θεματολογία

Οι Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης αποτελούν εξαιρετικά ανερχόμενο τομέα άσκησης ασφαλιστικής δραστηριότητας, τόσο στη Χώρα μας όσο και διεθνώς. Στην πραγματικότητα, δυνατότητες εφαρμογής τους ευρίσκονται παντού ή σχεδόν παντού, αφού προηγούμενες και νέες παρεμβάσεις στο νομοθετικό μας πλαίσιο τις καθιστούν λίαν σκόπιμες, έως και επιβεβλημένες ή υποχρεωτικές. Οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές υπέχουν υποχρεώσεων ασφάλισης της επαγγελματικής ευθύνης τους. Ομοίως, οι Γιατροί και οι Φαρμακοποιοί ενδείκνυται να ασφαλίσουν την επαγγελματική τους ευθύνη. Οι Αρχιτέκτονες, οι Μηχανικοί και οι Εργολήπτες ενδείκνυται επίσης να ασφαλίσουν την επαγγελματική τους ευθύνη και μάλιστα κατά τρόπο πολύπλευρο και πολυσχιδή.
Η Επαγγελματική Ευθύνη και οι εφαρμογές της, η έννοιά τους, το περιεχόμενό τους, η ακολουθητέα ασφαλιστική τεχνική και η τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία ανάπτυξης των πωλήσεών τους, χαρακτηρίζονται από πολύπλευρα έως και αρκετά περίπλοκα γνωρίσματα, αφού μάλιστα πολλές φορές συνδέονται με επιταγές του νομοθετικού πλαισίου ασφάλισης.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνηςδιάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, παρουσιάζει και αναπτύσσει τους κινδύνους που προέχει να ασφαλιστούν, τη διαδικασία ασφάλισής τους, τις αξιοποιούμενες μεθόδους underwriting και αντασφάλισης, τον «κύκλο» ζημιών, αποζημιώσεων και διαχείρισης τους, καθώς και τις δυνατότητες πωλήσεων και ανάπτυξης εργασιών του εν λόγω τομέως ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ αναλύεται, το νομικό καθεστώς που διέπει την ευθύνη επαγγελματιών έναντι τρίτων, καθώς και τις απορρέουσες, κατά περίπτωση, υποχρεώσεις ασφάλισής τους.

Ειδικότερα, η θεματολογία του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, έχει ως εξής:

α. Οι Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης

 • Ορισμοί και Μεγέθη
 • Παροχές και Οφέλη
 • Εγχώριες και Διεθνείς Τάσεις

β. Ο νέος «Κόσμος» των Επαγγελματικών Απαιτήσεων

 • Το Νομοθετικό Πλαίσιο και οι απορρέουσες υποχρεώσεις των Επαγγελματιών
 • Πηγές και Ανάλυση των Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
 • Η υποχρεωτικότητα της Ασφαλιστικής Κάλυψης
 • Η Αιτία της εκρηκτικής αύξησης στη ζήτηση της Ασφάλισης

γ. Η αξιοποίηση των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης στην καθημερινότητα του Επαγγελματία

 • Ο Περιορισμός του Κινδύνου
 • Προσφερόμενες Λύσεις Προβλημάτων

δ. Η Δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

 • Αναλαμβανόμενοι και Διαπραγματευόμενοι Κίνδυνοι
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις και Προγράμματα Ασφάλισης
 • Όροι Συμβολαίου, Εξαιρέσεις και Απαλλαγές
 • Πρωτόκολλα Διαδικασιών
  (Η Αίτηση Ασφάλισης, η Έκδοση του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, η αναγγελία της Ζημίας και η Διαχείρισή της, η Αποζημιωτική Πολιτική και η Διαδικασία της Αποζημίωσης)

ε. Η Συστηματική Διαδικασία της Αξιολόγησης Κινδύνου

 • Μέθοδοι Underwriting
 • Ανάληψη Διαπραγματευόμενου Κινδύνου
 • Διαπραγμάτευση αρχικώς απορριπτέου Κινδύνου
 • Μέθοδοι Τιμολόγησης του αναλαμβανόμενου Κινδύνου

στ. Επιχειρηματολογία Πωλήσεων και Ανάπτυξης Εργασιών Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης

 • Πλεονεκτήματα της Ασφάλισης και οφέλη υπέρ του Πελάτη
 • Δυνητική Αγορά και Μέθοδοι Διείσδυσης
 • Διατηρησιμότητα και Ανανεωσιμότητα Εργασιών

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

α) Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ολοκληρωμένη τεχνογνωσία Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας τους και των προοπτικών εξέλιξής τους.

β) Στελέχη Τομέων Ασφαλίσεων Ευθύνης των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που επιθυμούν να εξειδικευθούν ή να εμβαθύνουν περισσότερο στις διαστάσεις και εφαρμογές των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.

γ) Έμπειρους ή ανερχόμενους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να βελτιώσουν τις προοπτικές εισόδου τους σε αποδοτικούς τομείς των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης, δια της απόκτησης συστηματικής τεχνογνωσίας επί των θεματικών αντικειμένων τους.

δ) Στελέχη των Διευθύνσεων Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Marketing, Product Development και Νομικών Υπηρεσιών που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικά, διοίκησης πωλήσεων ή ανάπτυξης προϊόντων, στους τομείς Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.

ε) Πραγματογνώμονες, Underwriters, Claims Managers, Adjusters και Handlers που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις λεπτομέρειες αξιολόγησης, ανάληψης, διαχείρισης και αποζημίωσης Κινδύνων Επαγγελματικής Ευθύνης.

στ) Στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων που ως εκ της θέσης τους εμπλέκονται συστηματικά σε θέματα Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.

ζ) Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται θέματα σχετικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

η) Επαγγελματίες που υπέχουν υποχρεώσεων Ευθύνης έναντι τρίτων, ενδεικτικά των πελατών και του προσωπικού τους.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου 

Κύριοι στόχοι του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, είναι οι εξής:

 • Η εξειδίκευση των Στελεχών και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών της αγοράς μας, στο συνολικό φάσμα θεμάτων των Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης.
 • Η εμβάθυνση στις έννοιες και αρχές που διέπουν τις Ασφαλίσεις Επαγγελματικής Ευθύνης και στην αλληλεπίδραση που αυτές έχουν μεταξύ τους, τόσο κατά τη διαδικασία σύναψης της ασφάλισης, όσο και κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των Κινδύνων και της εφαρμοζόμενης Αποζημιωτικής Πολιτικής.
 • Η αναγνώριση και η κατανόηση μεθόδων και πρακτικών ασφαλιστικής τεχνικής, καθώς και των λόγων που αυτές επιλέγονται και χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν την επαγγελματική καθημερινότητα του εκπαιδευτικού κοινού.
 • Ο εμπλουτισμός και η εξειδίκευση των γνώσεων και εμπειριών των σπουδαστών, δια μέσου της ανάλυσης πραγματικών παραδειγμάτων και επιλεγμένων case studies, στο πλαίσιο διάδρασης μεταξύ των Εισηγητών και των σπουδαστών του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου.
 • Η βιωματική κατανόηση του θεματικού αντικειμένου, προς όφελος της απόδοσης της εργασίας του εκπαιδευτικού κοινού, των προοπτικών εξέλιξής του και της ανάπτυξης των εργασιών Ασφαλίσεων Επαγγελματικής Ευθύνης των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Εισηγητής Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγητής του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι ο κος Κώστας Βούλγαρης, Διευθυντής των Κλάδων Αστικής Ευθύνης και Χρηματικών Απωλειών της Εταιρείας AIG Hellas. Ο κος Βούλγαρης έχει υπό την ευθύνη του τη διαχείριση μιας εκτεταμένης σειράς προϊοντικών «γραμμών», όπως αυτών της Επαγγελματικής Ευθύνης, της Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης, της Προστασίας έναντι Ηλεκτρονικών Κινδύνων και της Περιβαλλοντικής και Επαγγελματικής Ευθύνης. Είναι Πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ο κος Βούλγαρης είναι τακτικός Εισηγητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί των θεματικών ενοτήτων Αστικής Ευθύνης του Εκπαιδευτικού Προγράμματός του.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130 
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙAS ALUMNI SOCIETY

 • • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής