Περιγραφή και Θεματολογία
Ο «κόσμος» των επιχειρήσεων καθίσταται ολοένα και περισσότερο πολύπλοκος, ενώ οι απαιτήσεις του καταναλωτικού κοινού αυξάνουν και αυτές, κατ΄ αντιστοιχία. Οι αποφάσεις όσων διοικούν τον «κόσμο» αυτό, στο πολυδαίδαλο περιβάλλον που περιγράφουμε, αποδεικνύονται βαρυσήμαντες, κρίσιμες και πολλές φορές καταλυτικές. Τα ανώτατα και ανώτερα Στελέχη διοίκησης των επιχειρήσεων, λαμβάνοντας τις προαναφερόμενες αποφάσεις υψηλής σημαντικότητας, αναλαμβάνουν μαζί τις σημαντικές ευθύνες ορθότητας των επιλογών τους και εκτίθενται, επομένως, σε κινδύνους έγερσης αξιώσεων και διεκδικήσεων απ΄ όσους ενδεχομένως θίγονται ή αισθάνονται ότι θίγονται από τις αποφάσεις τους αυτές.

Έτσι, σε αυτό το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που είδαμε να μεταβάλλεται συνεχώς και να γίνεται ολοένα και περισσότερο σύνθετο, οι αποφάσεις που καλούνται να πάρουν καθημερινά τα Διευθυντικά Στελέχη των επιχειρήσεων, εξελίσσονται σε πολυπαραγοντικές, σε αποφάσεις υψηλής δυσκολίας και κινδύνου, ενώ έχουν συχνά αντίκτυπο και στα τρία συνδεόμενα μέρη, στο ίδιο το στέλεχος και τη φήμη του, στην εταιρεία που διευθύνει και στη φήμη της, καθώς και στους επηρεαζόμενους από τις αποφάσεις, μέλη του προσωπικού, πελάτες και παρόχους υπηρεσιών.

 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (D & O Liability Insurance), είναι διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών και αναπτύσσει ενδελεχώς τα ακόλουθα θέματα υψηλού ενδιαφέροντος:

 • Η Εξέλιξη της Ασφάλισης D & O Liability
 • Λόγοι για τους οποίους οι Εταιρείες και τα Στελέχη τους επιλέγουν τις καλύψεις αυτής της Ασφάλισης
 • Επίδραση της Νομοθεσίας και των παρενεργειών της Οικονομικής Κρίσης
 • Λειτουργία και Δομή του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου D & O Liability
 • Ασφαλιστικές Καλύψεις & Ανάλυση Όρων
 • Επεκτάσεις και Εξαιρέσεις τυπικών και μη τυπικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων
 • Πηγές Απαιτήσεων και Ζημιών
 • Παραδείγματα και Ανάλυση Περιπτώσεων (Case studies)
 • Σύγκριση με άλλες ασφαλίσεις, ομοιότητες, διαφορές και ιδιαιτερότητες
 • Ηθικός Κίνδυνος και Αντεπιλογή
 • Πώς γίνεται το Underwriting
 • Η Εμπειρία της Διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς
 • Επιχειρηματολογία και Τεχνικές Ανάπτυξης Εργασιών

Πέραν της θεωρητικής προσέγγισης των Ασφαλίσεων Ευθύνης Ανώτατων και Ανώτερων Στελεχών Διοίκησης (D & O Liability), που είναι αναγκαία προκειμένου να ορισθούν τα ασφαλιστικά αντικείμενα, οι κίνδυνοι, η ασφαλιστική τεχνική και τα πρωτόκολλα διαδικασιών, έμφαση θα δοθεί σε επιλεγμένα case studies και στην παρουσίαση της συγκροτημένης εμπειρίας ασφαλίσεων D & O Liability, ώστε το εκπαιδευτικό κοινό να μπορεί πλέον να αντιλαμβάνεται άριστα και κατά τρόπον αξιοποιήσιμο, το συνολικό πλαίσιο αυτών των ασφαλίσεων και των δυνατοτήτων πώλησής τους.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη του Τομέως Αστικής Ευθύνης και του ευρύτερου Τομέως Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων που επιθυμούν να επεκτείνουν ή να εξειδικεύσουν τις γνώσεις τους στις Ασφαλίσεις Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης.
 • Στελέχη Τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να επεκτείνουν την ασφαλιστική τεχνογνωσία τους και, μαζί, την ανταγωνιστικότητά τους και τις προοπτικές εξέλιξής τους εντός τους ευρύτερου φάσματος ασφαλιστικής δραστηριότητας των εταιρειών τους.
 • Επίσης, σε Στελέχη Marketing, Πωλήσεων, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Νομικών Διευθύνσεων, Εκπαίδευσης και Product Development που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις και τα χαρακτηριστικά της Ασφάλισης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης.
 • Ακόμη, πολύ σημαντικό, σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά των Επιχειρήσεων και των υψηλών Στελεχών τους, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» ένα πολύ καλό ασφαλιστικό προϊόν του πρώτιστου ενδιαφέροντός τους.
 • Τέλος, σε στελέχη Τραπεζών και Νομικών Εταιρειών, που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή, αντίστοιχα, νομικά θέματα συναφή με την εν λόγω ασφάλιση.

 

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους εξής κύριους στόχους:

α. Την εξοικείωση του ασφαλιστικού κοινού με τα χαρακτηριστικά της αγοράς Ανωτάτων και Ανωτέρων Στελεχών Επιχειρήσεων

β. Τη «γνωριμία» των εκπαιδευομένων με τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς των εν λόγω Στελεχών

γ. Την κατανόηση των κινδύνων που διέπουν τα Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη Επιχειρήσεων, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και μπορεί να απορρέουν από αποφάσεις που λαμβάνουν και αξιώσεις που εγείρονται από αυτές

δ. Την πληρέστερη εφικτή κατανόηση της ασφαλιστικής κάλυψης Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης με όσο το δυνατό απλό αλλά και διαδραστικό τρόπο για τους συμμετέχοντες

ε. Την ανάπτυξη τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας πωλήσεων, εν σχέσει με την κάλυψη αυτή

 

Η αναγκαιότητα και τα οφέλη του Σεμιναρίου

Η κάλυψη D & O αφορά και ενδιαφέρει όχι μόνο τα στελέχη και τις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα αλλά και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, με δεδομένο ότι όλο και περισσότεροι επαγγελματίες managers, Έλληνες και ξένοι, καλούνται να διοικήσουν τους οργανισμούς αυτούς.
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης και ταυτόχρονα δίνει απαντήσεις σε πιο εξειδικευμένα προβλήματα.

 

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Δώρα Αποστολοπούλου, Σύμβουλος Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων, με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Underwriting Γενικών Ασφαλίσεων Πολυεθνικών Ομίλων (ενδεικτικά, των Ασφαλιστικών Ομίλων ERGO & INTERAMERICAN), διαθέτουσα σημαντική εξειδίκευση Product Engineering επί των Ασφαλίσεων D & O Liability. Η κα Αποστολοπούλου είναι Πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και Τακτική Συνεργάτης του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών επί θεμάτων ειδικού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος.

 

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση Συμμετοχής