Περιγραφή και Θεματολογία

Οι βιοτεχνίες και οι μονάδες λιανικού εμπορίου αποτελούν τον «κορμό» της οικονομίας της χώρας μας. Είναι πολυάριθμες και προσφέρουν σημαντική ασφαλιστέα «ύλη». Τα περιουσιακά τους στοιχεία, ο μηχανολογικός και τεχνολογικός εξοπλισμός τους, το «προϊόν» και το εμπόρευμά τους, τα μέσα μεταφοράς και το προσωπικό τους, συνθέτουν βασικά στοιχεία της ασφαλιστέας αυτής «ύλης».

Η προαναφερόμενη ασφαλιστέα «ύλη» υπόκειται σε σαφείς κινδύνους, τους οποίους μπορούν αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουν οι Κλάδοι Ασφαλίσεων Περιουσίας και Ευθύνης, στο πλαίσιο κατάλληλων κατά περίπτωση προϊόντων τους.
Δια του τρόπου αυτού ισχυροποιείται αισθητά ο βαθμός προστασίας των Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων, ενώ διασφαλίζονται οι ιδιοκτήτες τους έναντι του συνόλου των κινδύνων που διατρέχουν από την πιθανή διακοπή εργασιών των επιχειρήσεών τους, βραχυχρόνια έως μακροχρόνια ή ακόμη και πλήρη.

Τους προαναφερόμενους κινδύνους και πρωτίστως την αποτελεσματική ασφάλισή τους, αναλύει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Εμπορικών Καταστημάτων και Βιοτεχνιών,  διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών, στο πλαίσιο των εξής θεματικών ενοτήτων του:

α. Η αγορά Ασφαλίσεων Βιοτεχνιών και μικρών Εμπορικών Μονάδων σε αριθμούς

 • Πλήθος Ασφαλιζόμενων Επιχειρήσεων
 • Καταστροφές και Όγκος Αποζημιώσεων
 • Δείκτες Αποζημιώσεων

β. Η Στατιστική των Καταστροφικών Κινδύνων

 • Πλήθος Περιστατικών Καταστροφικών Κινδύνων
 • Προκληθείσες Ζημίες
 • Επιπτώσεις Ζημιών

γ. Τυπικά και μη Τυπικά Προγράμματα Ασφάλισης

 • Τιμολογημένοι Κίνδυνοι
 • Μη τιμολογημένοι Κίνδυνοι

δ. Δομή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου

 • Παρεχόμενες Ασφαλιστικές Καλύψεις
 • Έκταση Ασφαλιστικών Καλύψεων
 • Απαλλαγές και Εξαιρέσεις
 • Ειδικές Περιπτώσεις και Ιδιαιτερότητες Ασφάλισης Βιοτεχνιών και μικρών Εμπορικών Μονάδων

ε. Πρωτόκολλα Διαδικασιών

 • Αξιολόγηση Ασφαλιστικού Κινδύνου και Προασφαλιστικός Έλεγχος
 • Προσδιορισμός Ασφαλιζομένων Κεφαλαίων και η σημασία του Ορθού Υπολογισμού τους
 • Αποτροπή Κόστους Υπερασφάλισης και Υπασφάλισης
 • Παράγοντες Καθορισμού Ασφαλίστρου
 • Αποζημιωτική Πολιτική και Διαδικασίες

στ. Ασφαλιστικές ανάγκες Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων

ζ. Προτεινόμενες Ασφαλιστικές Λύσεις

 • Ασφαλιστικές Λύσεις κατά Κινδύνων Πυρός
 • Ασφαλιστικές Λύσεις κατά Κινδύνων Ευθύνης
 • Ασφαλιστικές Λύσεις κατά Κινδύνων Διακοπής Εργασιών

η. Αποδοτικοί Τρόποι Παρουσίασης Ασφαλιστικών Λύσεων και Προτάσεων Ασφάλισης

θ. Τεχνικές Ανάπτυξης Εργασιών και Επιχειρηματολογία Πωλήσεων

 • Εξεύρεση και προσέγγιση Πελατών, Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων
 • Διατηρησιμότητα και Ανανεωσιμότητα Χαρτοφυλακίου Πωλήσεων
 • Cross Selling και Up Selling χαρτοφυλακίου Πωλήσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, που έχουν ως ευρύτερο αντικείμενο τους τις γενικές ασφαλίσεις και ως ειδικό εργασιακό ενδιαφέρον τους τις ασφαλίσεις περιουσίας και ευθύνης και επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν περαιτέρω και να εμπλουτίσουν την τεχνογνωσία τους.
 • Στελέχη και Υπαλλήλους Ασφαλιστικών Εταιρειών και Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης που επιθυμούν να εξειδικευθούν στις Ασφαλίσεις Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων, προς τον σκοπό περαιτέρω εξειδίκευσής τους και βελτίωσης των προοπτικών σταδιοδρομίας τους.
 • Στελέχη Πωλήσεων, Marketing, Product Development, Εκπαίδευσης, Operations και Νομικών Υπηρεσιών, που επιθυμούν να αναπτύξουν περαιτέρω τη λειτουργικότητά τους επί του θέματος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου.
 • Πραγματογνώμονες, Underwriters και Claims Adjusters που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία αξιολόγησης, ανάληψης, διακανονισμού ζημιών και αποζημίωσης Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Κινδύνων.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που αναζητούν τρόπους αποτελεσματικής εισόδου τους στην αγορά Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Κινδύνων, προς τον σκοπό πολλαπλασιασμού του πελατολογίου τους και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου εργασιών τους.
 • Ιδιοκτήτες και Στελέχη Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων, που έχουν την ευθύνη Ασφαλιστικής Κάλυψης στοιχείων των Εταιρειών τους έναντι Κινδύνων που τις απειλούν.
 • Στελέχη και υπαλλήλους Τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα ή διαχειρίζονται την χρηματοδότηση Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων και χρειάζεται να γνωρίζουν το πλαίσιο ασφάλισής τους, προς τον σκοπό προστασίας των χρηματοδοτικών πόρων.
 • Όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους επί των θεμάτων του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και να ενημερωθούν για τις νεότερες εξελίξεις στις ασφαλιστικές καλύψεις των Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Κινδύνων.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει ως κύριο σκοπό του, την ενδελεχή ενημέρωση και εξειδίκευση των στελεχών που ασχολούνται με τις ασφαλίσεις Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Κινδύνων, καθώς και εκείνων που επιθυμούν να ισχυροποιήσουν την τεχνογνωσία τους σε αυτές. Την ενημέρωση αυτή καθιστούν απαραίτητη η πολυπλοκότητα και το εξειδικευμένο του αντικειμένου, καθώς και η σοβαρότητα επέλευσης των κινδύνων αυτών και των επιπτώσεων τους.
Σε αυτή την έννοια, μεταξύ των σημαντικών στόχων του σεμιναρίου είναι η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο προσφέρει μια εμπεριστατωμένη παρουσίαση της συνολικής διαδικασίας ασφάλισης των Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Κινδύνων και των τελευταίων εξελίξεων αυτών, σε όλους όσοι δραστηριοποιούνται και εμπλέκονται στον εν λόγω τομέα υψηλού ασφαλιστικού ενδιαφέροντος, ενώ  δίνει την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να εντρυφήσουν στη φιλοσοφία της ασφάλισης των Βιοτεχνικών και μικρών Εμπορικών Κινδύνων να γνωρίσουν, μέσα από πλούτο παραδειγμάτων, τους βασικούς παράγοντες αντιμετώπισης του σχετικού ρίσκου.

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγητές του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι οι εξής:
Ο κος Στάθης Γκόργκας, Εμπορικός Διευθυντής Δικτύου Συνεταιρισμών και Ιδιωτών της Ασφαλιστικής Εταιρείας ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ. Ο κος Γκόργκας είναι διπλωματούχος Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία το έτος 2000,  ως Underwriter του Ομίλου INTERAMERICAN και, ακολούθως, ως Προϊστάμενος του Κλάδου Πυρός, ενώ από το έτος 2008 και έως προσφάτως εργάσθηκε στην Ασφαλιστική Εταιρεία PRIME Insurance έχων διευθυντικές θέσεις Underwriting, αποζημιώσεων Γενικών Κλάδων (Motor και Non-Motor), αλλά και Αντασφαλίσεων. Έχει παρακολουθήσει σειρά εξειδικευμένων ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ε.Ι.Α.Σ., Swiss Re, Scor Re, Eurapco κ.λπ.), ενώ είναι Εισηγητής πλειάδας  επιμορφωτικών κλαδικών σεμιναρίων απευθυνόμενων σε Στελέχη Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, αλλά και σε Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και έχει διατελέσει μέλος της Υποεπιτροπής Πυρός και της Επιτροπής Περιουσίας και Αντασφαλίσεων της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Ο κος Σάββας Κάβουρας, Πτυχιούχος του Τμήματος Στατιστικής  και Ασφαλιστικής  Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, είναι σήμερα Διευθυντής Πωλήσεων της Εταιρείας Διαχείρισης Ζημιών RESOLUTE S.A. Ξεκίνησε  την  επαγγελματική  του  σταδιοδρομία  το έτος 1995 ως Επιθεωρητής  Πωλήσεων  Γενικών Ασφαλίσεων του Ομίλου INTERAMERICAN,  ενώ, κατά τη χρονική περίοδο 2010 – 2018, διετέλεσε  Διευθυντής  Νοτιοδυτικής Ελλάδος της  Ασφαλιστικής Εταιρίας Νομικής Προστασίας DAS Ελλάς Α.Ε. Ο κος Κάβουρας διετέλεσε, επίσης, Καθηγητής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας, ενώ διδάσκει θεματικά αντικείμενα Πωλήσεων, Ασφαλιστικής Τεχνικής και ειδικών Κλάδων Ασφάλισης σε Οργανισμούς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και, ειδικότερα, στο Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.
Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019.

Διαβάστε περισσότερα – Αίτηση συμμετοχής