Σε περιβάλλον webinar και, εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, σε περιβάλλον φυσικής τάξης

Δευτέρα και Τετάρτη, 11 και 13 Οκτωβρίου 2021, 16:00 – 19:20

Οι αγροτικές ασφαλίσεις, συμπεριλαμβάνουσες και τις ασφαλίσεις ζωικού κεφαλαίου, εμφανίζουν ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική, καθώς ο πρωτογενής τομέας της οικονομίας μας αποτελεί σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης του Ακαθάριστού Εθνικού Προϊόντος, ενώ τα προϊόντα του, ανέκαθεν και ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια, έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα και προσφέρουν έτσι ένα από τα πιο καλά «διαβατήρια» της ελληνικής οικονομίας στις διεθνείς αγορές. Όμως, την ίδια στιγμή, τα αγροτικά προϊόντα είναι στο σύνολό τους ευάλωτα σε καιρικά φαινόμενα και κινδύνους φυσικών καταστροφών, άρα οι αγροτικές επιχειρήσεις, οι παραγωγοί και οι διανομείς τους έχουν πολλούς και ισχυρούς λόγους να ασφαλίσουν τις εκμεταλλεύσεις και τις δραστηριότητές τους έναντι των κινδύνων αυτών.

Σε αυτό το πλαίσιο το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών ανακοινώνει το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων, προς όφελος της ασφαλιστικής τεχνογνωσίας των ενδιαφερομένων συναδέλφων μας, διοικητικών στελεχών και ασφαλιστικών διαμεσολαβητών της αγοράς μας. Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον σύγχρονης ψηφιακής εκπαίδευσης, webinar, αλλά και σε περιβάλλον φυσικής τάξης, εάν οι υγειονομικές συνθήκες επιτρέπουν.

Σημειώνεται το υψηλό ενδιαφέρον του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου, καθώς, όπως προαναφέρθηκε, ο τομέας των αγροτικών ασφαλίσεων αναμένεται να ευρεθεί ακόμη υψηλότερα στις προτεραιότητες των επιχειρήσεων της αγοράς μας, αλλά και των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, καθώς η θέση του στην ευρωπαϊκή οικονομία ενισχύεται, ο ευαίσθητος ρόλος του στη διατροφική αλυσίδα κατοχυρώνεται, οι τεχνολογίες του εκσυγχρονίζονται διαρκώς και το θεσμικό πλαίσιο που τον διέπει διευκολύνει πολύ την ανάπτυξη ασφαλιστικών πρωτοβουλιών, άρα και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης των ασφαλιστικών εργασιών.

Περιγραφή και Θεματολογία

Ο πρωτογενής τομέας και οι συνιστώσες του (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία, …) αποτελούσαν ιστορικά, και εξακολουθούν να αποτελούν, σημαντικό μέρος της Ελληνικής Οικονομίας και, επίσης, παράγοντα στρατηγικού ενδιαφέροντος της μελλοντικής ανάπτυξής της. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι ευρύτερες τεχνολογικές εξελίξεις αφήνουν το θετικό «αποτύπωμά» τους στις λειτουργίες και στο παραγωγικό αποτέλεσμα του πρωτογενούς τομέως, ενώ εγγυώνται ακόμη καλύτερες αναπτυξιακές προοπτικές. Όμως, οι κίνδυνοι που τον απειλούν παραμένουν υψηλοί και μάλιστα τον καθιστούν ευάλωτο σε φυσικά και καιρικά φαινόμενα μεγάλης έντασης και έκτασης, καθώς και στις παρενέργειές τους. Οι εν λόγω κίνδυνοι (πλημμύρες, χαλαζοπτώσεις, πυρκαγιές, χιονοπτώσεις και παγετός,…) καθίστανται ολοένα και πιο ορατοί και συχνά επαναλαμβανόμενοι, αφού η κλιματική αλλαγή τους επιτείνει και καθιστά τις επιπτώσεις τους ανυπολόγιστες. Επομένως, οι Ασφαλίσεις κατά κινδύνων που απειλούν την Αγροτική παραγωγή και ευρύτερα την παραγωγή του πρωτογενούς τομέως, αποτελούν πια μεγάλη αναγκαιότητα και χρειάζεται να εισέλθουν ακόμη πιο πολύ στο «ρεπερτόριο» των Ασφαλιστικών Εταιρειών και της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Αγροτικών Ασφαλίσεων, διάρκειας οκτώ (8) εκπαιδευτικών ωρών αναπτύσσει τους προαναφερόμενους κινδύνους σε βάθος, αναλύει τις επιπτώσεις τους στην παραγωγή, στο εισόδημα και στην περιουσία των απασχολουμένων, παρουσιάζει τη δομή και το περιεχόμενο των αγροτικών ασφαλιστικών προϊόντων και προτείνει τρόπους σωστής και πειστικής προσέγγισης των δυνητικών πελατών αγροτικών ασφαλίσεων, υψηλού ενδιαφέροντος.

Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου έχουν ως εξής:

 • Ο Πρωτογενής Τομέας και οι Συνιστώσες του
 • Είδη Κινδύνων
 • Εργαλεία Διαχείρισης Κινδύνων
 • Ασφάλιση και Αντασφάλιση
 • Συστήματα Αγροτικής Ασφάλισης
 • Ορισμοί και Έννοιες – Καταστροφή, Κρίση, Συμφορά
 • Πλεονεκτήματα της Αγροτικής Ασφάλισης
 • Λειτουργία της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
 • Θεμελιώδη Μεγέθη της Ελληνικής Γεωργίας
 • Συμβολαιακή Γεωργία
 • Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
 • Η Οργάνωση της Αλυσίδας Τροφίμων στη Γεωργία
 • Χαρακτηριστικά των Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Αγροτική Ασφάλιση στην Ελλάδα
 • Ο Ρόλος του Δημόσιου Τομέα και Ακάλυπτες Περιοχές
 • Αντικείμενα Ασφάλισης
 • Φυτική Παραγωγή
 • Ζωικό Κεφάλαιο
 • Υδατοκαλλιέργειες
 • Ασφαλιστικοί Κίνδυνοι
 • Παράγοντες που Επηρεάζουν την Τιμολόγηση
 • Προϋποθέσεις για την Ανάληψη του Κινδύνου
 • Ευκαιρίες Πωλήσεων, Ανάπτυξη Επιχειρηματολογίας Πωλήσεων, Τεχνικές Συμβουλευτικών Πωλήσεων

Σε ποιους απευθύνεται

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Διοικητικά στελέχη ασφαλιστικών εταιριών και εταιριών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, ιδίως των Τομέων Γενικών Ασφαλίσεων, που επιθυμούν να αποκτήσουν, να επεκτείνουν, να ισχυροποιήσουν ή να εξειδικεύσουν την τεχνογνωσία τους στις αγροτικές ασφαλίσεις.
 • Πραγματογνώμονες Περιουσίας και στελέχη των Τομέων Underwriting, Αποζημιώσεων και Ευθύνης, που επιθυμούν να διευρύνουν ή να εξειδικεύσουν περαιτέρω τις γνώσεις και εμπειρίες τους στην αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων, στην εκτίμηση των συνεπειών επέλευσής τους και στη διαμόρφωση του ενδεδειγμένου πλαισίου αποζημιωτικής πολιτικής.
 • Στελέχη Operations, Πωλήσεων, Εκπαίδευσης, Marketing, Product Development, Ομαδικών Ασφαλίσεων, Αναλογιστικών Διευθύνσεων και Risk Management, που επιθυμούν να γνωρίσουν ενδελεχώς τις καλύψεις, τις διαδικασίες και τα χαρακτηριστικά των αγροτικών ασφαλίσεων.
 • Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά αγροτικών ασφαλίσεων και να αξιοποιήσουν τις μεγάλες ευκαιρίες πωλήσεων, κατά τρόπο συστηματικό και με «όχημα» την απόκτηση υψηλής τεχνογνωσίας και εμπεριστατωμένης επιχειρηματολογίας.
 • Στελέχη τραπεζών που χειρίζονται ασφαλιστικά θέματα και θέματα δανείων σε επιχειρήσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Επαγγελματίες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως δικηγόρους και πραγματογνώμονες, που οι εργασίες τους συσχετίζονται με το περιβάλλον του πρωτογενούς τομέως της οικονομίας.
 • Αγρότες και επιχειρηματίες αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους χρηστικής ενίσχυσης της τεχνογνωσίας των συμμετεχόντων:

 • Κατανόηση της λειτουργίας του αγροτικού τομέως, της οργάνωσής του και των κινδύνων που τον απειλούν.
 • Εξοικείωση με τα εργαλεία διαχείρισης των κινδύνων και τις μορφές συστημάτων αγροτικών ασφαλίσεων.
 • Εμπλουτισμός εμπειριών και εμβάθυνση γνώσεων στις έννοιες, στις αρχές, στις καλύψεις και τις διαδικασίες που διέπουν ή χαρακτηρίζουν τις αγροτικές ασφαλίσεις.
 • Απόκτηση συστηματικής τεχνογνωσίας αξιολόγησης και ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων του αγροτικού τομέως της οικονομίας.
 • Ενδυνάμωση των δυνατοτήτων ανάπτυξης τεκμηριωμένης επιχειρηματολογίας υπέρ των αγροτικών ασφαλίσεων, προς τον σκοπό της αποτελεσματικής προβολής, προώθησης και πώλησής τους.

Εισηγήτρια Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου

Εισηγήτρια του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου είναι η κα Έφη Κοκορέλη, Επί κεφαλής του Τομέως Αγροτικών Ασφαλίσεων και Bancassurance του Ομίλου INTERAMERICAN, μέλους του Ομίλου Achmea. Η κα Κοκορέλη είναι κάτοχος πτυχίου Bachelor’ s in Banking and Insurance και έχει αποφοιτήσει από το 2ετες πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών του ΕΙΑΣ. Κατά την εργασιακή διαδρομή της στον Όμιλο INTERAMERICAN, έχει διέλθει από θέσεις ευθύνης, των Διευθύνσεων Ομαδικών Ασφαλίσεων, Ανάληψης Εμπορικών Κινδύνων, Bancassurance, Πωλήσεων και Αγροτικών Ασφαλίσεων. Είναι ενεργό μέλος του Συνδέσμου Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή

Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
 • πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Μέλη ΕΙΑΣ ALUMNI SOCIETY

 • εξατομικευμένες συμμετοχές: €50

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Συμμετοχής