Η ασφαλιστική βιομηχανία δεν ήταν ποτέ πιο ανταγωνιστική, και οι αλλαγές επέρχονται με γρηγορότερους ρυθμούς από ποτέ.

Επομένως, ποιος καλύτερα θα μπορούσε να αναλάβει την πρόκληση να επισημάνει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται και να σας καθοδηγήσει να αντιμετωπίσετε τα πιθανά εμπόδια που εμφανίζονται στον κλάδο, από τον ΣΕΜΑ, τη φωνή του κλάδου των Μεσιτών Ασφαλίσεων.

Αφιερώστε λίγο από το χρόνο σας για να ενημερωθείτε για τα δρώμενα του Συνδέσμου μας και τα θέματα που απασχολούν την ασφαλιστική βιομηχανία.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, ως ένα Επαγγελματικό Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δίνει πάντα προτεραιότητα στην προστασία των επαγγελματικών εργασιών, στις ανάγκες και τις προσδοκίες των μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΜΑ το οποίο αποτελείται από επιχειρηματίες που ασκούν το Επάγγελμα του Μεσίτη Ασφαλίσεων, διασφαλίζει τη λειτουργία του Συνδέσμου προς όφελος των μελών του. Παρακάτω σημειώνουμε μερικά από τα οφέλη της εγγραφής σας στον ΣΕΜΑ.

Εκπροσώπηση

 • Προωθεί τα θέματα του κλάδου προς την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς και συμβάλλει με τη παρουσία του στην εύρυθμη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς.
 • Αντιμετωπίζει και προωθεί όλα τα θέματα που απασχολούν τους Μεσίτες Ασφαλίσεων, μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής Νομοθεσίας, αλλά και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης.
 • Συνεργάζεται με τους αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, που εποπτεύουν ή οπωσδήποτε συνδέονται, υπό οιαδήποτε ιδιότητα, με τη λειτουργία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύναψη, διαμεσολάβηση ή και εκτέλεση ασφαλιστικών συμβάσεων.

Συμμετοχή

 • Συμμετέχει σε διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις των Μεσιτών Ασφαλίσεων.
 • Συμμετέχει με ειδικά εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του, στα όργανα γνωμοδοτικής ή αποφασιστικής αρμοδιότητας και επιτροπές και άλλα διοικητικά ή διαιτητικά όργανα που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία.
 • Συμμετέχει ή / και διατυπώνει τη γνώμη του, είτε με δική του πρωτοβουλία, είτε καλούμενο γι’ αυτό, στις προκαταρκτικές εργασίες ή κατά την επεξεργασία σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων και γενικά κάθε κανονιστικού πλαισίου που πρόκειται να εφαρμοστεί και αφορά στην ιδιωτική ασφάλιση.

Προβολή

 • Προβάλλει με κάθε νόμιμο μέσο την ανάπτυξη του θεσμού του Μεσίτη Ασφαλίσεων ως διαμεσολαβούντα στην Ιδιωτική Ασφάλιση προσώπου (βλέπε καταστατικό, σκοποί του Σωματείου)
 • Προβάλλει τις εταιρίες μέλη του ΣΕΜΑ μέσω της ιστοσελίδας και του Broker’s Time

Πληροφόρηση

Παρέχει πληροφόρηση στα μέλη για θέματα που αφορούν το κλάδο, με εγκυκλίους, δελτία τύπου, μέσω της ιστοσελίδας καθώς και αρθρογραφήσεων στο Broker’s Time.

Συμμόρφωση

Παρέχει πληροφόρηση στα μέλη που αφορά στη συμμόρφωση σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις ρυθμίσεις της Διεύθυνσης Εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Νομική / φορολογική υποστήριξη

Παρέχει διά του νομικού και φορολογικού συμβούλου, νομική και φορολογική υποστήριξη σε θέματα που θέτουν τα μέλη

Εκπαίδευση

Διοργανώνει σε συνεργασία με άλλους φορείς ημερίδες για την επιμόρφωση των μελών του

Συνέδρια

Διοργανώνει Συνέδρια στα οποία συμμετέχουν αξιόλογα στελέχη της ελληνικής αλλά και διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς.

ΣΣΕ

Συνάπτει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούν οι επιχειρήσεις μεσιτών.

 1. Συμπλήρωση εγγράφου αιτήσεως
 2. Υποβολή νόμιμης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Μεσίτη Ασφαλίσεων, ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά
 3. Υποβολή τελευταίου κωδικοποιημένου Καταστατικού, πιστοποιητικού εκπροσώπησης & τελευταίου ισολογισμού για νομικά πρόσωπα ή αντίστοιχων εγγράφων οικονομικής θέσης για φυσικά πρόσωπα
 4. Υποβολή εγγράφων θετικής σύστασης 2 υφιστάμενων μελών του ΣΕΜΑ, φυσικών ή νομικών προσώπων
 5. Αποδοχή του Καταστατικού του Συνδέσμου καθώς και των αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, που έχουν ληφθεί μέχρι την υποβολή της αίτησης
 6. Αποδοχή των Κανονισμών Λειτουργίας του ΣΕΜΑ που έχουν εγκριθεί και υιοθετηθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 7. Δέσμευση για την υποβολή Ετήσιων Στατιστικών & Παραγωγικών Στοιχείων

Σημειώνεται ότι:

 • Η αποδοχή της αίτησης υπόκειται στην ελεύθερη έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΑ, χωρίς αυτό να υποχρεούται να αιτιολογήσει την απόρριψη κάποιας αίτησης
 • Τα στοιχεία που θα κατατεθούν με κάθε αίτηση, ως άνωθεν λίστα, θα χαίρουν της απόλυτης εμπιστευτικότητας των μελών του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΜΑ

Για την εγγραφή σας στον ΣΕΜΑ θα πρέπει να υποβάλετε στο Διοικητικό Συμβούλιο την σχετική αίτηση εγγραφής μέλους συμπληρωμένη, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Μετά την έγκριση της αίτησής σας για την οποία θα σας σταλεί ενημερωτική επιστολή, καταβάλλετε το ποσό εγγραφής και συνδρομής σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς του Συνδέσμου.

 1. ΕUROBANK 0026.0277.71.0101008381 / ΙΒΑΝ: GR6702602770000710101008381
 2. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5126-063805-779 / ΙΒΑN: GR78 0172 1260 0051 2606 3805 779

H ετήσια συνδρομή μέλους του ΣΕΜΑ είναι €400,00.

Η συστηματική αναβάθμιση των υπηρεσιών του ΣΕΜΑ έχει βελτιώσει την εικόνα και την προσφορά του στον ασφαλιστικό κλάδο και έχει δημιουργήσει ένα σημαντικό φορέα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης με δύναμη, επιρροή και συνεισφορά στα επιχειρηματικά δρώμενα.